Przetargi.pl
Remont drogi powiatowej nr 2416C Mogilno - Stawiska – granica woj., odcinek Gozdawa - Izdby od km 3+450 do km 4+449 na odcinku długości 0,999 km

Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie ogłasza przetarg

 • Adres: 88-300 Mogilno, ul. M. Konopnickiej
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 157 047 , fax. 523 157 047
 • Data zamieszczenia: 2019-04-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie
  ul. M. Konopnickiej 20
  88-300 Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 157 047, fax. 523 157 047
  REGON: 92365448000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdp-mogilno.rbip.mojregion.info/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej nr 2416C Mogilno - Stawiska – granica woj., odcinek Gozdawa - Izdby od km 3+450 do km 4+449 na odcinku długości 0,999 km
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje : - Profilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej - ulepszonej mechanicznie równiarką samobieżną -Wykonanie podbudowy gr. 8 cm po zagęszczeniu, z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, frakcji 0/31,5 mm -Wykonanie dolnej warstwy powierzchniowego utrwalenia z kruszywa – grys kamienny frakcji 8/11 mm w ilości 13 dm3/m2 i kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej - Wykonanie górnej warstwy powierzchniowego utrwalenia z kruszywa – grys kamienny frakcji 5/8 mm w ilości 10 dm3/m2 i kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej Zakres i szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera: Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 1 SIWZ, Przedmiar robót, Specyfikacje Techniczne i Uproszczona dokumentacja.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w celu udowodnienia Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Przedmiotowe zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą w formie pisemnej (oryginale). 2. W związku ze spoczywającym na Wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającemu w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, obowiązkiem informacyjnym określonym przepisami RODO, celem uzyskania przez Zamawiającego potwierdzenia, że osoby, których dane osobowe są przekazywane Zamawiającemu, dysponują już wskazanymi informacjami, jak również w celu właściwego zabezpieczenia i ochrony danych tych osób przekazanych przez Wykonawcę w dokumentach i oświadczeniach składanych w toku postępowania celem uzyskania danego zamówienia publicznego lub na potrzeby realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę w ramach składanej oferty w niniejszym postępowaniu oświadczenia dotyczącego pozyskania przez Wykonawcę danych osobowych od osób trzecich. Oświadczenie to stanowi zał. nr 8 SIWZ. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą w formie pisemnej (w oryginale). 3.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (protokołu z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przedmiotowe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej na formularzu udostępnionym w ramach niniejszej SIWZ - wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi zał. nr 4 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach