Przetargi.pl
Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w Bydgoszczy, Inowrocławiu, Toruniu, Pile i Skierniewicach

Agencja Mienia Wojskowego, Oddział Regionalny w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, Gdańska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 525257805, , fax. 52 525 78 25
 • Data zamieszczenia: 2019-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego, Oddział Regionalny w Bydgoszczy
  Gdańska 163a
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 525257805, , fax. 52 525 78 25
  REGON: 01126394600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w Bydgoszczy, Inowrocławiu, Toruniu, Pile i Skierniewicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy położonych w Bydgoszczy, Inowrocławiu, Toruniu, Pile i Skierniewicach. Część I: Bydgoszcz 1; Część II: Bydgoszcz 2; Część III: Inowrocław; Część IV: Toruń; Część V: Piła 1; Część VI: Piła 2; Część VII: Piła 3; Część VIII: Piła 4; Część IX: Skierniewice. Szczegółowy zakres robót stanowi załącznik w postaci opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, przedmiaru robót stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45211341-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, w terminie 3 dni od zamieszczenia na Platformie Zakupowej pod adresem https://amw.eb2b.com.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną