Przetargi.pl
Usługa ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, oraz ubezpieczenia pojazdów Szpitala Międzyrzeckiego sp. z o.o.

Nord Partner Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Lubicka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 56 651 43 00, , fax. +48 56 651 43 01
 • Data zamieszczenia: 2019-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nord Partner Sp. z o.o.
  ul. Lubicka 16
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48 56 651 43 00, , fax. +48 56 651 43 01
  REGON: 87107993200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nordpartner.pl (strona internetowa Pełnomocnika); szpitalmiedzyrzecz.pl (strona internetowa Zamawiającego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, oraz ubezpieczenia pojazdów Szpitala Międzyrzeckiego sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, oraz ubezpieczenia pojazdów Szpitala Międzyrzeckiego sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania i zasady realizacji zamówienia określone są w załączniku nr 7 Opis przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, zamawiający żąda złożenia: zezwolenia właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk zgodnym z przedmiotem zamówienia lub inny dokument wydany przez Komisję Nadzoru Finansowego potwierdzający prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski w zakresie nie mniejszym niż wynika to z przedmiotu zamówienia; jeżeli wykonawca ma siedzibę poza terytorium RP zamiast dokumentów określonych powyżej składa dokument, lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach