Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warząchewka Królewska gm. Włocławek

Gmina Włocławek ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, Królewiecka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, , fax. 054 230 53 53
 • Data zamieszczenia: 2019-04-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Włocławek
  Królewiecka 7
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, , fax. 054 230 53 53
  REGON: 91086690400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina.wloclawek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warząchewka Królewska gm. Włocławek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowych w miejscowości Warząchewka Królewska gmina Włocławek obejmująca w szczególności: 1) roboty ziemne, 2) układanie rur PCW w wykopie, 3) montaż wodociągu, 4) odbudowę zagospodarowania terenu inwestycji 3.5.2. Sieć wodociągowa będzie przebiegać przez nieruchomości oznaczone numerami ewidencyjnymi, działki nr 387,390 w miejscowości Warząchewka Królewska. Wodociąg należy wybudować z rur PCW Dn110mm oraz włączyć do istniejącej sieci wodociągowej DN 110 mm na nieruchomości – działka 387 poprzez trójnik DN110/110/110mm PCW. Na odcinku budowanej sieci wodociągowej należy zamontować dwa hydranty przeciw pożarowe nadziemne HP DN80 mm. 3.5.3. Ponadto zakres robót ujętych w zamówieniu obejmuje: 1) wykonanie pomiarów geodezyjnych; 2) wykonanie robót budowlanych i towarzyszących w zakresie objętym dokumentacją projektową, przez co należy rozumieć, wykonanie wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego wykonania sieci wodociągowej o długości wskazanej w SIWZ i dokumentacji ( w tym odwodnienie wykopów, wymiana gruntu w niezbędnym zakresie); 3) pozyskanie i transport materiałów na miejsce budowy; 4) pozyskanie i transport sprzętu oraz niezbędnych urządzeń na miejsce budowy; 5) wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z kartami gwarancyjnymi; 6) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej; 7) wykonanie szczelności sieci; 8) przeprowadzenie badań jakości wody i przedstawienie wyników tych badań Zamawiającemu. 3.5.4. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) i innymi aktami prawnymi odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. 3.5.5. Elementy zastosowane do budowy wodociągów oznaczenia identyfikujące, np. producent, typ wyrobu, średnica, materiał, ciśnienie nominalne, itp. 3.5.6 Wartość ta powinna być wyliczona przez Wykonawcę na podstawie projektu, wizji w terenie, doświadczenia zawodowego oraz czasookresu przyjętego przez niego na realizację robot i powinna być ujęta w ofercie, w formie kwot ryczałtowych na poszczególnych odcinkach wodociągu – pozycjach kosztorysu ofertowego. 3.5.7. Atesty, certyfikaty, aprobaty i inne wymagane dokumenty należy przedłożyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpóźniej przed rozpoczęciem robot - w tym aprobatę techniczną (COBRTI Instal) dla wyrobów, dla których nie ustanowiono PN i PN-EN lub dla wyrobów, których właściwości użytkowe odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się od właściwości określonych w ww. normach lub dokument równoważny. 3.5.8. Zaleca się Wykonawcy dokonanie wizji w terenie oraz zapoznanie się z dokumentacją projektową. 3.5.9. Po zakończeniu robot należy odtworzyć pierwotny stan terenu na obszarze objętym pracami, 3.5.10. Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania podstawowych parametrów technicznych i jakościowych proponowanych urządzeń do opisanych w dokumentacji przetargowej. Udokumentowanie równoważności leży po stronie Wykonawcy. 3.5.11.W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, w tym materiały, urządzenia i inne elementy, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych (np. materiałów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych) i wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań (np. materiału, urządzenia i innego elementu) opisanych w dokumentacji technicznej, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji w dokumentacji technicznej, których dotyczy. 3.5.12. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferowane przez niego rozwiązania (np. materiały, urządzenia i inne elementy) są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. 3.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót objętych niniejszym zamówieniem określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do SIWZ. Zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Włocławek: www.bip.gmina.wloclawek.pl – link Przetargi własne urzędu. 3.7. Przedmiar robót nie stanowi podstawy do określenia przedmiotu zamówienia i stanowi jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. Podstawą do określenia przedmiotu zamówienia przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej jest Projekt budowlany. 3.8. Jeżeli w dokumentach załączonych do opisu przedmiotu zamówienia, a stanowiących jego integralną część, przy opisie sposobu wykonania poszczególnych rodzajów robót lub czynności oraz w specyfikacjach materiałowych, zawarte są nazwy własne, znaki towarowe lub producenci materiałów lub urządzeń, Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych posiadających takie same lub nie gorsze parametry techniczne, jakościowe. funkcjonalne i właściwości jak podane w opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli ww. dokumentach podano konkretne typu wyrobów lub urządzeń, należy to traktować jako pomocnicze wskazanie minimalnego poziomu jakościowego. 3.8.1.Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że nie obniżą określonych w dokumentacji standardów, będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. Wskazanie w dokumentacji technicznej przykładowych znaków towarowych patentów lub pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy stosownie do treści art. 30 ust. 5 Prawa zamówień publicznych złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub urządzeń lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji technicznej; w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany zastosować do wykonania zamówienia materiały lub urządzenia lub rozwiązania zaproponowane w dokumentacji technicznej. 3.8.2. Wszystkie znaki towarowe, patenty lub świadectw pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu a także normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych wskazane w dokumentacji technicznej należy traktować wyłącznie jako przykładowe a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń równoważnych, tj. o parametrach funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji przetargowej parametry i wymogi techniczne przykładowych materiałów, urządzeń są parametrami minimalnymi chyba, że zapis mówi inaczej. 3.8.3. Do wszystkich znaków towarowych, patentów lub świadectw pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu a także norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wskazanych w dokumentacji projektowej dopisuje się wyrazy "lub równoważne". 3.9. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) osób które będą wykonywać wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty pośrednie, a więc wykonujących czynności fizyczne związane z robotami budowlanymi związanymi z budową wodociągów i w zakresie budowy dróg. Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności wskazane w zdaniu pierwszym. 3.9.1. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232150-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowych kryteriów weryfikacji predyspozycji wykonawcy ani poziomu minimalnego uznawania zdolności wykonawców do realizacji zamówienia w zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy Pzp (w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej);
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty - zgodnie z treścią zał. nr 1 do SIWZ, wraz z tabelą wynagrodzenia ryczałtowego, Tabela wynagrodzenia ryczałtowego z rozbiciem na poszczególne elementy zadania/rodzaje robót (załącznik do wzoru umowy). Tabela na etapie badania i oceny ofert będzie pełniła funkcje wyłącznie informacyjną. 2) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 3) zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach