Przetargi.pl
Rozdział ścieków sanitarnych od deszczowych i ich odprowadzenie z terenu siedziby GDDKiA Oddział w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 6 oraz podłączenie siedziby do miejskiej sieci wodociągowej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-950 Bydgoszcz, ul. Fordońska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 234 500,32 , fax. 52 3234504, 3234574
 • Data zamieszczenia: 2019-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
  ul. Fordońska 6
  85-950 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 234 500,32, fax. 52 3234504, 3234574
  REGON: 17511575000360
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozdział ścieków sanitarnych od deszczowych i ich odprowadzenie z terenu siedziby GDDKiA Oddział w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 6 oraz podłączenie siedziby do miejskiej sieci wodociągowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących zadań: - podłączenie siedziby GDDKiA Oddział w Bydgoszczy do miejskiej sieci wodociągowej poprzez budowę nowego przyłącza wodociągowego wraz z uzbrojeniem towarzyszącym oraz wykonaniem wewnętrznych instalacji wodociągowych umożliwiających włączenie do istniejącej instalacji zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, - budowę kanalizacji deszczowej z separatorem wraz z przebudową wylotu do rzeki Brdy - odcinek OS – Wistn. zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, - budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na odcinku S1 – S9 zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232150-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 PLN (słownie złotych: cztery tysiące 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach