Przetargi.pl
Remont drogi powiatowej nr 2298D Wolbromów - Rząsiny - Ubocze - Gryfów Śląski o dł. 10,13 km

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg

 • Adres: 59-600 Lwówek Śląski, ul. Szpitalna 4
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 6442872 , fax. 75 6442872
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim
  ul. Szpitalna 4 4
  59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie
  tel. 75 6442872, fax. 75 6442872
  REGON: 23082648900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zdp.powiatlwowecki.pbox.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej nr 2298D Wolbromów - Rząsiny - Ubocze - Gryfów Śląski o dł. 10,13 km
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy robót budowlanych polegających na remoncie drogi powiatowej nr 2298D Wolbromów - Rząsiny - Ubocze - Gryfów Śląski (km 3+000 - 10+260 i 10+310 - 13+180). Droga została uszkodzona w wyniku ulewnych opadów deszczu i gradobicia, które wystąpiły w dniach 5-6 lipca 2012r. Szczegółowy zakres zadania określają przedmiar robót, a także Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 30.000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zdp.powiatlwowecki.pbox.pl http://przetargi.propublico.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach