Przetargi.pl
Remont drogi powiatowej nr 1362F Gościm – Lubiatów

Powiat Strzelecko-Drezdenecki ogłasza przetarg

 • Adres: 66-500 Strzelce Krajeńskie, ul. Ks. St. Wyszyńskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 632 380 , fax. 957 631 126
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Strzelecko-Drezdenecki
  ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7
  66-500 Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie
  tel. 957 632 380, fax. 957 631 126
  REGON: 21096735000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.fsd.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej nr 1362F Gościm – Lubiatów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje remont drogi powiatowej polegający na przebudowie drogi, profilowaniu i utwardzeniu poboczy, położeniu warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego na terenie powiatu strzelecko–drezdeneckiego w 2019 roku. Remontowany odcinek drogi znajduje się w ciągu drogi powiatowej nr 1362F między miejscowościami Gościm-Lubiatów, działka nr 600 obręb Gościm. Wymagane cechy materiałów, produktów oraz usług o jakich stanowi art. 30 ust. 8 p.z.p. prezentuje poniższe zestawienie: 1) wymaga się dostosowania remontowanego odcinka drogi do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych; 2) wymaga się wykonania i odbioru robót zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót stanowiącą załącznik do SIWZ. Roboty do realizacji w ujęciu jakie należy przyjąć do wyceny w formularzu ofertowym przedstawia poniższe zestawienie: 1) roboty przygotowawcze; 2) podbudowa; 3) nawierzchnia; 4) roboty wykończeniowe. W zakres zamówienia wchodzą następujące roboty: 1) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych; 2) oczyszczanie i skrapianie warstw konstrukcyjnych; 3) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego; 4) wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno; 5) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna; 6) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - w. wiążąca i w. wyrównawcza; 7) frezowanie; 8) umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych (równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element wskazany w niniejszej SIWZ, wraz z projektem budowlanym/wykonawczym przedłożono tabelę zakresu równoważności dla przykładowych materiałów jakie wskazano w projekcie budowlanym/wykonawczym, programie prac konserwatorskich oraz decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zamawiający dopuszcza materiały i urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych od przedstawionych poniżej parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń. Roboty należy wykonać zgodnie Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz pozostałymi wymaganiami szczegółowo określonymi w Części 5 SIWZ. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę. W ramach przedmiotu świadczenia zamawiający wskazuje następujące czynności, których realizacja musi następować w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145): Prowadzenie i obsługa samochodu ciężarowego. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w poprzednim pkt czynności będzie polegało na: przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, w stosunku do osób mających wykonywać te czynności, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, następujące dokumenty: 1) jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia jest Wykonawca - oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy; Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. 2) jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia jest podwykonawca - oświadczenie tego podwykonawcy o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy; Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu podwykonawcy. 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, za ostatni okres rozliczeniowy - pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. W przypadku zmiany składu osobowego Personelu Wykonawcy realizującego czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych czynności Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla tych osób dokumenty, o których mowa w pkt 1- 3 powyżej, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla osób realizujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, dokumenty, o których mowa powyżej. Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia Obowiązku Zatrudnienia. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Części 3 SIWZ (Załącznik 3.4. do SIWZ). Uwaga: Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ w pierwszej fazie ofertowania Wykonawca nie zna uczestników procedury, a co za tym idzie nie wie w stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach