Przetargi.pl
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jazów - gmina Gubin”

Gmina Gubin ogłasza przetarg

 • Adres: 66-620 Gubin, ul. Obrońców Pokoju
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 591 640 , fax. 683 591 640
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gubin
  ul. Obrońców Pokoju 20
  66-620 Gubin, woj. lubuskie
  tel. 683 591 640, fax. 683 591 640
  REGON: 97077025000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.gminagubin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jazów - gmina Gubin”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jazów- gmina Gubin. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa dokumentacja budowlana, która stanowi integralną część SIWZ. Uczestnicy postępowania mogą złożyć wizytę w miejscu realizacji zamówienia w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów oraz ryzyka związanego z realizacją przedmiotowego zamówienia publicznego oraz uzyskania wszelkich danych niezbędnych do przygotowania oferty i podpisania umowy na wykonanie zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 25.400,00 złotych (dwadzieścia pięć tysięcy czterysta złotych 00/100) 2. Wadium może być wniesione w: a) w pieniądzu; b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. 2019 poz. 310 ) 2. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku: Gmina Gubin ul. Obrońców Pokoju 20 66-620 Gubin nr rachunku: PKO SA 61 1020 5402 0000 0902 0027 8754 z dopiskiem na przelewie „Wadium w postępowaniu przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jazów – Gmina Gubin”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, czyli przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert. 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wniesienia wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcą niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zasady przechowywania, zwrotu oraz żądania ponownego wniesienia wadium określa ustawa Pzp. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a) wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, b) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy do złożonej oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) są zobowiązani ponadto dołączyć następujące dokumenty: a. opisy urządzeń / produktów równoważnych, jeżeli zachodzą okoliczności powodujące konieczność dołączenia do oferty takiego dokumentu; b. pełnomocnictwo, jeżeli zachodzą okoliczności powodujące konieczność dołączenia do oferty takiego dokumentu. c. Zobowiązanie podmiotu trzeciego jeżeli zachodzą okoliczności powodujące konieczność dołączenia do oferty takiego dokumentu. Ponadto zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach