Przetargi.pl
Remont drogi powiatowej 5608S od skrzyżowania z ul. Kolejową w Gaszowicach do skrzyżowania z ul. Wolności w Suminie

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 44200 Rybnik, ul. Jankowicka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 4227478, 4227874 , fax. 324 227 479
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Jankowicka 49
  44200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. 32 4227478, 4227874, fax. 324 227 479
  REGON: 27628565500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdp.powiatrybnicki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej 5608S od skrzyżowania z ul. Kolejową w Gaszowicach do skrzyżowania z ul. Wolności w Suminie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi powiatowej nr 5608S w Suminie i Gaszowicach na odcinku od skrzyżowania z DP 5601S w Suminie (km roboczy 1+772 krawędź jezdni do skrzyżowania z DP 5617S w Gaszowicach (km 0+000 w miejscu przejścia pod drogą kanału deszczowego) tj. ul. Rybnicka w Suminie i ul. Wiejska w Gaszowicach; długość odcinka 1,772 km. Zakres robót obejmuje m.in.: 1.Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w tym m.in.: - ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej – 2194 m2 , - rozbiórkę elementów dróg (rozebranie płyt drogowych, podbudowy, chodników krawężników betonowych, obrzeży beton.,ścieków z elementów betonowych, studni rewizyjnych i studzienek ściekowych, rurociąg betonowy itp.) i wywóz gruzu wraz z utylizacją - 362 m3, 2. Roboty ziemne, w tym m.in.: - wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład - 647 m3 , - roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem w nasyp - 323 m3, - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 z transportem urobku - 886 m3, - ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie - 1345 m3, - zagęszczanie nasypów zagęszczarkami - 1345 m3, - plantowanie skarp i dna wykopów ręcznie - 821 m2 , - plantowanie skarp i korony nasypów - 5762 m2 , - utylizacja gleby , ziemi i kamieni - 1418 ton, 3. Odwodnienie, w tym m.in. : - wymiana kanału deszczowego - 228 m, - studnie betonowe z kręgów betonowych o śred. 1000 mm - 17 szt. - wymiana przykanalików - 76 m, - studzienki ściekowe - 22 szt. - humusowanie i obsianie skarp - 4880 m2, - umocnienie rowów elementami betonowymi (korytkami) - 1801 m, - ułożenie ścieków drogowych korytkowych - 75 m, - wymiana przepustów rurowych pod zjazdami - 601 m, - brukowanie skarp , przekopów i nasypów - 299 m2, 4. Jezdnia, w tym m.in.: - ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 2954 m2, - wartswa odsączająca – analogia – wzmocnienie podłoża - 2954 m2, - podbudowa z kruszywa łamanego (w-wa dolna 25 cm, w-wa górna 15 cm) - 2954 m2, - wyrównanie podbudowy z mieszanki mineralno – asfaltowej - 40 t - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno -12812 m2 - podbudowa z mieszanki mineralno –bitumicznej, grub. w-wy po zagęszczeniu 6 cm -12 812 m2 - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno -12772 m2 - warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne -12772 m2 - nawierzchnia z mieszanek min. – bitum.-w-wa wiążąca grub. w-wy po zag. 5 cm -12772 m2 - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno -13137 m2 - nawierzchnia z mieszanek min. – bitum.-w-wa ścieralna grub. w-wy po zag. 5 c -13137 m2 5. Pobocza, w tym m.in.: - ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 2041 m2, - utwardzenie poboczy destruktem –grub. w-wy po zagęszczeniu 10 cm - 2041 m2, 6. Oznakowanie poziome i pionowe , w tym m.in.: - malowanie linii farbą akrylową - 603 m2, - montaż znaków i słupków (odzysk) - 31 szt., - montaż znaków i słupków (nowe) - 9 szt., 7. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu , w tym m.in.: - montaż punktowych elementów odblaskowych - 190 szt., - montaż barierek chodnikowych – poręcze wygrodzeniowe - 137 m 8. Chodnik, w tym m.in.: - krawężniki kamienne o wym. 15 x 30 cm na ławie betonowej - 774 m - krawężniki kamienne najazdowe i skośne o wym. 15 x 22 cm na ławie beton. - 224 m - krawężniki betonowe o wym. 15 x 30 cm na ławie betonowej - 542 m - chodnik z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm na podbudowie z tłucznia kamiennego grub. 20 cm i podsypce cementowo- piaskowej - 1364 m2, - ułożenie obrzeży betonowych o wym. 30 x 8 cm na ławie betonowej - 463 m , 9. Zjazdy, w tym m.in.: - ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej na zjazdach - 253 m2, - ułożenie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na ławie betonowej - 259 m , - ułożenie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce cem. - piaskowej - 327 m , - ułożenie nawierzchni z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm - 809 m2 , - nawierzchnia betonowa grub. 15 cm - 31 m2 , - nawierzchnia z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grub. 15 cm - 74 m2 , - nawierzchnia z destruktu asfaltowego o grub. po zagęszczeniu 10 cm - 1160 m2. Powyższe zapisy i ilości wyszczególniają ważniejsze pozycje występujące w projekcie, opisane w wersji skróconej, celem orientacji co do zakresu robót. Opis ten nie powiela przedmiaru robót ani nie uwzględnia pełnego zakresu prac przewidzianego projektem. Szczegóły dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, zakresu robót, konstrukcji oraz technologii wykonania i odbioru robót zawierają: dokumentacja projektowa (Załącznik nr 10 do SIWZ) wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (Załącznik nr 11 do SIWZ) a także przedmiar robót (Załącznik nr 12 do SIWZ). 5Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Pzp zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: • pracownicy fizyczni wykonujący prace rozbiórkowe, • pracownicy fizyczni wykonujący warstwy konstrukcyjne chodnika i nawierzchni jezdni, • pracownicy fizyczni wykonujący prace brukarskie, • pracownicy fizyczni wykonujący prace związane z układaniem warstw bitumicznych, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest obowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Sposób dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto w §15 „Istotnych postanowień warunków umowy” (Załącznik nr 8 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 40 000,00 zł 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust 6 pkt. 1-5 ustawy Pzp: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Żorach nr 03 8456 0009 2001 0023 9732 0002. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego wskazanym w pkt. 3 przed upływem terminu składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert. 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a. Pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty, b. Innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium został złożony w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Jankowickiej 49, pokój 14 (sekretariat), a jego kopia załączona do oferty. 6. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: a. Gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych, b. Okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania z ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6.2. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej powinno być zaadresowane następująco: Powiat Rybnicki – Zarząd Dróg Powiatowych, 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 49. Znak sprawy: ZP-SD/8DP/18. 7. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: a. Poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych, b. Poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dowód wniesienia wadium. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, ze realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór wg załącznika nr 7 do SIWZ). 3. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: a. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, b. podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a ustawy Pzp, minimum jeden wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór wg. załącznika nr 4 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach