Przetargi.pl
„Modernizacja części budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 3 w Zabrzu dla potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie instalacji elektrycznych, stolarki drzwiowej oraz posadzek i ścian w pokojach Mieszkańców i pomieszczeniach ogólnodostępnych”

Dom Pomocy Społecznej nr 3 ogłasza przetarg

 • Adres: 41800 Zabrze, ul. Brysza
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 713 861 , fax. 322 713 861
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej nr 3
  ul. Brysza 3
  41800 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 322 713 861, fax. 322 713 861
  REGON: 68666400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps3.zabrze.magistrat.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja części budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 3 w Zabrzu dla potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie instalacji elektrycznych, stolarki drzwiowej oraz posadzek i ścian w pokojach Mieszkańców i pomieszczeniach ogólnodostępnych”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 3 w Zabrzu Kod CPV i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień: 1) Główny przedmiot zamówienia: KOD CPV 45000000-7 Roboty budowlane 2) Przedmiot zamówienia szczegółowo: a) Kod CPV 45111000-8 Przygotowania terenu pod budowę; b) Kod CPV 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych oraz ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; c) Kod CPV 45100000-8 roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne; d) Kod CPV 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe; e) Kod CPV 45442100-8 - Roboty malarskie; f) Kod CPV 45431000-7 – Kładzenie płytek; g) Kod CPV 45410000-4 – Tynkowanie; h) Kod CPV 45432000-4- Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie (wykł. PCV); i) Kod CPV 45421100-5- Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów; j) Kod CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne. 3. Zakres robót polega na: Roboty ogólnobudowlane: 1) Wymiana istniejących drzwi do pokojów Mieszkańców i pomieszczeń ogólnodostępnych. 2) Wymiana istniejących posadzek z wykładziny PCV gr. 2 mm w pokojach Mieszkańców i pomieszczeniach ogólnodostępnych. 3) Wykonanie (przyklejenie) wykładzin PCV o gr.1,5 mm na ścianach do wys.1 m. 4) Demontaż firan i montaż rolet okiennych bezpośrednio na skrzydłach okiennych w pokojach Mieszkańców i pomieszczeniach ogólnodostępnych. 5) Roboty ogólnobudowlane wykończeniowe. Roboty elektryczne –Instalacje elektryczne: 1) Wymiana wyłączników oświetlenia w pokojach Mieszkańców i pomieszczeniach ogólnodostępnych. 2) Wymiana lamp oświetleniowych w pokojach Mieszkańców i pomieszczeniach ogólnodostępnych. 3) Zamiana istniejących gniazd wtyczkowych, pojedynczych lampek naściennych przycisków przyzywowych na zintegrowane elektrycznie panele wielofunkcyjne zainstalowane przy łóżku każdego mieszkańca. 4) Wymiana oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) na korytarzach bocznych i klatce schodowej. 4. Szczegółowy opis zakresu robót budowlanych określony został w dokumentacji projektowej (załączniki nr 9 do SIWZ) 5. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych w ww. dokumentach norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP. Wykonawca może zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego przedmiotu zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień, w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez projektanta i Zamawiającego. 6. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, o której mowa w rozdziale III .4. niniejszej SIWZ, przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12, 317, 352, 650 z późn zm.), przepisami bhp i ppoż. oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, obowiązującymi normami technicznymi i sztuką budowlaną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 tejże ustawy (załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach