Przetargi.pl
„Pełnienie usługi kontroli wniesionych opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Gliwicach”

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, Bojkowska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 441 90 00 , fax. 32 441 90 16
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o. o.
  Bojkowska 35A
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 32 441 90 00, fax. 32 441 90 16
  REGON: 24106924900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ssm.silesia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Pełnienie usługi kontroli wniesionych opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Gliwicach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca kontrolę wnoszenia opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania. Miejsce wykonywania przedmiotu zamówienia: miasto Gliwice z podziałem na strefę A (stare miasto – starówka) oraz strefę B (pozostała część miasta w obrębie strefy płatnego parkowania). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w załączniku nr 6 SIWZ – Wzór Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63712400-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). 2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert. 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia, być bezwarunkowe i nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie oraz zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w ING Bank Śląski SA o/Gliwice nr konta 79 1050 1298 1000 0023 5801 1001 5. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz, należy je złożyć przed upływem terminu składania ofert w Śląskiej Sieci Metropolitalnej Spółka z o.o., ul. Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice pokój nr 109 (I piętro), godziny urzędowania: od 7:30 -15:30 od poniedziałku do piątku. 6. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz.359)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie formułuje żadnych wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: • Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2B. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. • Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 2C do SIWZ. • Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. 1, 2, 3.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach