Przetargi.pl
" Dostawa technicznych środków materiałowych do broni dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu "

Jednostka Wojskowa Nr 4101 ogłasza przetarg

 • Adres: 42-700 Lubliniec, Sobieskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 261 101 450 , fax. 261 101 380
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa Nr 4101
  Sobieskiego 35
  42-700 Lubliniec, woj. śląskie
  tel. 261 101 450, fax. 261 101 380
  REGON: 15056051800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.cisiiskuteczni.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Obrona, Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  " Dostawa technicznych środków materiałowych do broni dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu "
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1: Techniczne środki materiałowe do broni Heckler&Koch dla Jednostki Wojskowej nr 4101 w Lublińcu opisaną szczegółowo w ofertowym formularzu cenowym – załącznik nr 4 do SIWZ Zadanie nr 2: Techniczne środki materiałowe do broni MINIMI FN Herstal dla Jednostki Wojskowej nr 4101 w Lublińcu opisaną szczegółowo w ofertowym formularzu cenowym – załącznik nr 4 do SIWZ Zadanie nr 3: Zakup części zamiennych i wyposażenia do broni małokalibrowej dla Jednostki Wojskowej nr 4101 w Lublińcu opisaną szczegółowo w ofertowym formularzu cenowym – załącznik nr 4 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35341000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000,00 zł ( słownie: trzy tysiące złotych 00/100 ) – dotyczy zadania nr 1 1 000,00 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 ) – dotyczy zadania nr 2 5 000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 ) – dotyczy zadania nr 3 Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga dokumentów (środków dowodowych ) potwierdzających posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej - Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach