Przetargi.pl
Remonty klatek schodowych w budynkach zarządzanych przez KZGM w Katowicach

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 258 20 21-25 , fax. 32 258 20 25, 41 63 167
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Grażyńskiego 5
  40-126 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 258 20 21-25, fax. 32 258 20 25, 41 63 167
  REGON: 000515780
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzgm.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty klatek schodowych w budynkach zarządzanych przez KZGM w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont klatek schodowych budynków zarządzanych przez KZGM w Katowicach. 2. Zamówienie podzielone jest na 4 części: część 1 – remont klatek schodowych budynku mieszkalnego przy ul. Mariackiej 35/35A obejmuje naprawę i malowanie tynków, malowanie elementów metalowych, naprawa bramy, czyszczenie, mycie i lakierowanie podłóg drewnianych, czyszczenie podłóg lastrykowych i ceramicznych, lakierowanie balustrad, czyszczenie, mycie i malowanie schodów, malowanie stolarki drzwiowej, okiennej, malowanie elewacji frontowej, wymianę opraw oświetleniowych na LED, wymianę domofonu; uwaga: Kolorystykę wszystkich wymalowań oraz szczegółowy sposób wykonania robót należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru wg wytycznych konserwatora zabytków. Budynek znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków pod numerem 552; część 2 – remont klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Mariackiej 28 obejmuje naprawę i malowanie tynków, malowanie stolarki okiennej, lakierowanie stolarki drzwiowej, balustrad, czyszczenie i mycie schodów, czyszczenie posadzek ceramicznych i lastrykowych, wymianę klamek z szyldami, wykucie ościeżnic (drzwi do komórki – parter) i zamurowanie otworów (z osadzeniem skrzynek pocztowych), malowanie elewacji frontowej, naprawa i malowanie elewacji od strony podwórza, pokrycie dachów papą termozgrzewalną (nad klatką schodową), wymianę opraw oświetleniowych na LED, wymianę domofonu; uwaga: Kolorystykę wszystkich wymalowań oraz szczegółowy sposób wykonania robót należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru wg wytycznych konserwatora zabytków. Budynek znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków pod numerem 678; część 3 – remont klatki schodowej budynku użytkowego przy ul. Franciszkańskiej 25 obejmuje malowanie tynków, malowanie elementów metalowych, malowanie rur wodociągowych i gazowych, renowację stolarki drzwiowej, okiennej, lakierowanie powierzchni metalowych, wymianę opraw oświetleniowych na LED, oczyszczenie posadzek z płytek ceramicznych; uwaga: Kolorystykę wszystkich wymalowań oraz szczegółowy sposób wykonania robót należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru wg wytycznych konserwatora zabytków. Budynek znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków pod numerem 1817; część 4 – remont klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 25 obejmuje naprawę i malowanie tynków, malowanie elementów metalowych, malowanie balustrad i stopni schodów, malowanie i drobne naprawy stolarki drzwiowej i okiennej, balustrad, czyszczenie posadzek z lastrico i ceramicznych, wymianę opraw oświetleniowych na LED, wymianę domofonu, naprawę tynków i malowanie elewacji frontowej, roboty od strony podwórza obejmujące w szczególności demontaż balustrad, rozebranie ścianki z cegieł, izolacje murów, nawierzchnie z kostki brukowej, licowanie ścian; uwaga: Kolorystykę wszystkich wymalowań oraz szczegółowy sposób wykonania robót należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru wg wytycznych konserwatora zabytków. Budynek znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków pod numerem 1024; UWAGA! Zamawiający na podstawie art. 36aa ust. 2 ustawy określa, że jeden Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia. 3. Zamawiający dla każdej części zamówienia wymaga aby osoby wykonujące czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie były przez Wykonawcę lub podwykonawcę zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 2018, poz. 108). Wymóg ten dotyczy pracowników fizycznych, którzy wykonują roboty budowlane opisane w przedmiarze robót w szczególności związane z: dla części 1: naprawą i malowaniem tynków i elementów metalowych, naprawą bramy, czyszczeniem, myciem i lakierowaniem podłóg drewnianych, czyszczeniem podłóg lastrykowych i ceramicznych, lakierowaniem balustrad, czyszczeniem, myciem i malowaniem schodów, malowaniem stolarki drzwiowej, okiennej, malowaniem elewacji frontowej, wymianą opraw oświetleniowych na LED, wymianą domofonu; dla części 2: naprawą i malowaniem tynków, malowaniem stolarki okiennej, lakierowaniem stolarki drzwiowej, balustrad, czyszczeniem i myciem schodów, czyszczeniem posadzek ceramicznych i lastrykowych, wymianą klamek z szyldami, wykuciem ościeżnic i zamurowaniem otworów, malowaniem elewacji frontowej, naprawą i malowaniem elewacji od strony podwórza, pokryciem dachów papą termozgrzewalną, wymianą opraw oświetleniowych na LED, wymianą domofonu; dla części 3: malowaniem tynków, malowaniem elementów metalowych, malowaniem rur wodociągowych i gazowych, renowacją stolarki drzwiowej, okiennej, lakierowaniem powierzchni metalowych, wymianą opraw oświetleniowych na LED, oczyszczeniem posadzek z płytek ceramicznych; dla części 4: naprawą i malowaniem tynków, malowaniem elementów metalowych, malowaniem balustrad i stopni schodów, malowaniem i drobnymi naprawami stolarki drzwiowej i okiennej, balustrad, czyszczeniem posadzek z lastrico i ceramicznych, wymianą opraw oświetleniowych na LED, wymianą domofonu, naprawą tynków i malowaniem elewacji frontowej, demontażem balustrad, rozebraniem ścianki z cegieł, izolacją murów, nawierzchnią z kostki brukowej, licowaniem ścian. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami, dostawców materiałów, usług transportowych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej, w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. Sposób kontroli oraz sankcje związane z niespełnieniem ww. wymogu opisane są we wzorze umowy odpowiednio dla każdej części (Załącznik nr 4 do SIWZ). 4. Jeżeli STWIOR lub przedmiary robót wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. 5. Tam, gdzie w STWIOR lub przedmiarach robót przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów referencji, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. 6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla każdej części osobno określa: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - Załącznik nr 5 do SIWZ oraz przedmiary robót - Załącznik nr 6 do SIWZ. UWAGA! Przedmiary w formacie ATH załączone są pomocniczo. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy przedmiarem zamieszczonym w formacie PDF a przedmiarem w formacie ATH wiążące są zapisy przedmiaru robót zamieszczonego w formacie PDF
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca składa dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach