Przetargi.pl
Remont drogi gminnej Nr 470238K, w km 0+000 do 0+854, ul. Lipowa w miejscowości Spytkowice, ul. Nadwiślańska w miejscowości Lipowa , Gmina Spytkowice

Gmina Spytkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 338 791 820 , fax. 338 791 560
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Spytkowice
  ul. Zamkowa 12
  34-116 Spytkowice, woj. małopolskie
  tel. 338 791 820, fax. 338 791 560
  REGON: 72182090000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spytkowice.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej Nr 470238K, w km 0+000 do 0+854, ul. Lipowa w miejscowości Spytkowice, ul. Nadwiślańska w miejscowości Lipowa , Gmina Spytkowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących prac: Remont drogi gminnej Nr 470238K, w km 0+000 do 0+854, ul. Lipowa w miejscowości Spytkowice, ul. Nadwiślańska w miejscowości Lipowa , Gmina Spytkowice Zakres robót: 1) Roboty przygotowawcze 2) Roboty rozbiórkowe 3) Roboty ziemne 4) Roboty brukarskie 5) Roboty związane z nawierzchnią 6) Roboty towarzyszące: odwodnienie, remont przepustu, nawierzchnia poboczy z tłucznia kamiennego, nawierzchnie zjazdów z tłucznia kamiennego, regulacja pionowa studzienek, oznakowanie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty, kosztorys ofertowy, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu jw. i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia, w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, dokument potwierdzający dysponowanie niezbędnymi zasobami innych podmiotów, (jeżeli dotyczy), oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach