Przetargi.pl
„Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Skała w miejscowościach: Szczodrkowice, Przybysławice, Świńczów, Skała wieś „Miotełka” Zamłynie, Cianowice ul. Ojcowska , Minoga Studzieniec dz. nr 504 , Minoga dz. nr 248/2 w 2020r.”

Gmina Skała ogłasza przetarg

 • Adres: 32-043 Skała, ul. Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 123 891 098 , fax. 012 3891098 w. 104
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skała
  ul. Rynek 29
  32-043 Skała, woj. małopolskie
  tel. 123 891 098, fax. 012 3891098 w. 104
  REGON: 54755000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skala.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Skała w miejscowościach: Szczodrkowice, Przybysławice, Świńczów, Skała wieś „Miotełka” Zamłynie, Cianowice ul. Ojcowska , Minoga Studzieniec dz. nr 504 , Minoga dz. nr 248/2 w 2020r.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jestRemontu nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Skała w miejscowościach: IV. Szczodrkowice Przyczki 175m x 3.0m V. Przybysławice – Łazy 50m x 4.0 m VI. Świńczów do winnicy 122m x 3.0m VII. Miotełka 81m x 5.0m (odc. 20m, 11m, 30m, 20m ) , 16m x 2.0m , 17mx 1.0m VIII. Zamłynie za mostem 150m x 3 m IX. Cianowice ul. Ojcowska 190m x 3m X. Minoga Studzieniec 285m x 3,3m XI. Minoga dz nr 248/2 156m x 4m W tym między innymi: XII. -ścięcia i wyrównania poboczy, profilowanie podbudowy, profilowanie podbudowy kruszywem, skropienie emulsją nawierzchni , profilowanie asfaltobetonem, wykonanie nakładki asfaltowej, ułożenie nawierzchni z destruktu asfaltowego, wykonanie poboczy, odwodnienia poprzecznego, studni kaskadowej, III. 2 .Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia skalkuluje w cenie ofertowej i bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: 1) oznakowania i właściwego zabezpieczenia terenu budowy na czas wykonywanych robót / projekt czasowej zmiany organizacji ruchu/ 2) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, IV. V. Wskazane jest dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia i uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do prawidłowej wyceny robót. 1. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót załącznik nr 6 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiący jej integralną część . 2. Zamawiający przewidział kosztorysowy sposób rozliczania się z wykonawcą. Z tego względu Zamawiający załącza do niniejszej specyfikacji przedmiar robót, który po uzupełnieniu o ceny wykonawca załączy do swojej oferty. 3. W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien zapoznać się z przedmiotem zamówienia oraz pozyskać wszelkie niezbędne informacje, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. W cenie oferty Wykonawca przedstawi wszystkie koszty za dostawy, roboty i inne elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia zgodnie z przyjętą technologią wykonania robót określoną Polską Normą oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 5. Do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń nowych, w gatunku I, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w specyfikacjach technicznych. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty zezwalające na ich stosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 6. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. 7. Po zakończeniu robót ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu, jaki był przed rozpoczęciem robót. 8. Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokoły z prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały oraz karty gwarancyjne urządzeń. 9. Po wykonaniu przez Wykonawcę robót, Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją budowlaną oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 8 do SIWZ. 10. Jeżeli gdziekolwiek w SIWZ, przedmiot zamówienia określony zostanie poprzez wskazanie znaków towarowych, należy je rozumieć jako takie lub równoważne, przy czym przedstawienie dowodu równoważności leży po stronie Wykonawcy. Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy jakościowe i technologiczne, co najmniej takie, jakie zostały określone w dokumentacji projektowej oraz muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty. 11. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań, niż określone w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA poprzez wskazanie ich znaków towarowych, patentów lub pochodzenia (jeżeli takie rozwiązania występują). Dopuszczalny jest więc materiał wskazany w opisie przedmiotu zamówienia „lub równoważny” – dotyczy to wszelkiego rodzaju materiałów, produktów, rozwiązań itp. ewentualnie określonych w opisie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie ich znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, lecz o nie gorszych parametrach technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych. Ponadto Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA jeżeli opis ten jest wykonany za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych w rozumieniu art. 30 ust. 4 ustawy Pzp. 12. Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania ceny za przedmiot zamówienia z należytą starannością w oparciu o przedmiar robót, który stanowi materiał podstawowy przy kalkulowaniu ceny. 13. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na przedmiot zamówienia na okres min. 3 lata od dnia odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 14. Przy realizacji robót wykonawca jest zobowiązany zatrudniać pracowników na umowę o pracę. Obowiązek ten dotyczy w szczególności pracowników ogólnobudowlanych, monterów instalacji sanitarnych, elektryków oraz innych pracowników, których rodzaj wykonywanej pracy wskazuje na konieczność posiadania umowy o pracę. W przypadku zatrudnienia kierowników robót, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą – wykonawca może zatrudnić te osoby na umowę cywilnoprawną. 15. Wyłoniony wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć w terminie 5 dni od zawarcia umowy na realizację zamówienia, wykaz wyżej wskazanych stanowisk wraz z oświadczeniem, że osoby pracujące na tych stanowiskach są zatrudnione na umowę o pracę. 16. Zamawiający zachowuje prawo do kontroli w każdym momencie realizacji zamówienia, stanowisk i osób wykonujących pracę przy realizacji zamówienia, i żądania od wykonawcy przedstawienia dowodów potwierdzających fakt zatrudnienia osób na umowę o pracę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:2 500,00 złotych (słownie: Dwa tysiące pięćset złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj.: Bank Spółdzielczy w Wolbromiu, oddział Skała Nr 69 8450 0005 0020 0200 0723 0006 Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, że wpłata dotyczy wadium znak sprawy GI.271.I.4.2020.RM Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium. Wadium w formie pieniężnej (przelew) musi zostać zaksięgowane na rachunku Zamawiającego przed wskazanym terminem składania ofert: (dzień, godzina, minuta składania ofert). 5. Wadium w formie poręczeń, gwarancji, należy złożyć w oryginale w siedzibie zamawiającego w Kasie UMiG Skała, w terminie nie późniejszym, niż termin składania ofert. Wykonawca winien uzyskać potwierdzenie złożenia wadium. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń, gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych, z treści dokumentu musi wynikać, że gwarancja jest bezwarunkowa i napierwsze żądanie, obejmująca okres związania ofertą tj. 30 dni. 7. Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków. W przypadku przedłożenia gwarancji niezgodnej z ust. 6 lub zawierającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł wadium. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13 niniejszego rozdziału. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie doprecyzowuje tego warunku. Warunek zostanie oceniony w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp., na zasadzie spełnia/ nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. W przedmiotowym postępowaniu wraz z ofertą przygotowaną zgodnie z załącznikiem nr 1 (wzór formularza ofertowego) Wykonawca składa kosztorys ofertowy (sporządzony zgodnie z załączonym przedmiarem) oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, których wzory stanowią odpowiednio załącznik nr 2 i 3 do niniejszej SIWZ. 3. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 4. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach