Przetargi.pl
Remont drogi gminnej nr 115329E relacji od drogi wojewódzkiej nr 707 – Nowy Dwór-Parcela do drogi powiatowej nr 1316E

Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie ogłasza przetarg

 • Adres: 96-115 Nowy Kawęczyn, Nowy Kawęczyn
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 468 314 289 , fax. 468 314 289
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie
  Nowy Kawęczyn 32
  96-115 Nowy Kawęczyn, woj. łódzkie
  tel. 468 314 289, fax. 468 314 289
  REGON: 54364000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugkaweczyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej nr 115329E relacji od drogi wojewódzkiej nr 707 – Nowy Dwór-Parcela do drogi powiatowej nr 1316E
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej nr 115329E relacji od drogi wojewódzkiej nr 707 Nowy Dwór-Parcela do drogi powiatowej nr 1316E. W zakres niniejszej inwestycji wchodzą następujące roboty budowlane: - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, - regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych, - regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, - uporządkowanie terenu, Planowana inwestycja mieści się w granicach pasa drogowego. Remont jezdni przewiduje się istniejącym śladem. W ramach inwestycji nie będą wykonywane nowe pobocza ziemne, należy ewentualnie uzupełnić ubytki powstałe po ułożeniu warstwy bitumicznej w istniejącym pasie drogowym. 2. Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określają: projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – stanowiące integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 4 000,00 PLN, słownie: cztery tysiące złotych 00/100, w terminie do dnia 27. 03.2019 r. godz. 1000. 2. Wadium może być wniesione w : a) pieniądzu na konto: Bank Spółdzielczy w Skierniewicach o/Nowy Kawęczyn Nr 88 9297 0005 0200 0130 2012 0017 b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3.Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu , zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na wyżej wymienionym rachunku bankowym zamawiającego , przed upływem terminu składania ofert. 4.Oryginał poręczeń i gwarancji należy przekazać za pokwitowaniem w pok. nr 2 Kasa Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie, Nowy Kawęczyn 32, w terminie do dnia 28.03.2019 r. godz. 1000, a do oferty załączyć kserokopie. Uwaga: Na poleceniu przelewu może być adnotacja (skrócona) Wadium: „Remont drogi gminnej nr 115329E relacji od drogi wojewódzkiej nr 707 – Nowy Dwór-Parcela do drogi powiatowej nr 1316E” Natomiast na gwarancjach Wadium: „Remont drogi gminnej nr 115329E relacji od drogi wojewódzkiej nr 707 – Nowy Dwór-Parcela do drogi powiatowej nr 1316E” 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem , że Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności , o których mowa w art. 25 ust. 1,oświadczenia , o których mowa w art. 25a ust 1, pełnomocnictw , lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 3, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. W ofercie należy podać numer konta, na które Zamawiający dokonuje zwrotu wadium. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1, oświadczenia, o którym mowa w art.87 ust 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszą 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie określa się.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców – wzór załącznik nr 5 do SIWZ. Formularz ofertowy podpisany przez osobę umocowaną oraz formularz kosztorysu ofertowego przygotowany zgodnie z wzorem załączonym do SIWZ. Dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach