Przetargi.pl
Remont drogi gminnej Nr 108741 B relacji: dr.kr. Nr 19 – Pasieka, dł.800 m w km 0+250 – 0+750 i 1+268 – 1+568 ( zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych).

Gmina Boćki ogłasza przetarg

 • Adres: 17-111 Boćki, Plac Armii Krajowej
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 7319610; 7319620 , fax. 85 7319612
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Boćki
  Plac Armii Krajowej 3
  17-111 Boćki, woj. podlaskie
  tel. 85 7319610; 7319620, fax. 85 7319612
  REGON: 05065922000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminabocki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej Nr 108741 B relacji: dr.kr. Nr 19 – Pasieka, dł.800 m w km 0+250 – 0+750 i 1+268 – 1+568 ( zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi gminnej Nr 108741 B relacji: dr.kr. Nr 19 – Pasieka, dł.800 m w km 0+250 – 0+750 i 1+268 – 1+568 ( zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych). 2. Szczegółowy zakres przedmiotowy niniejszego zamówienia swoim zakresem obejmuje wykonanie: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym; odmulenie, oczyszczenie rowów przydrożnych oraz przepustów pod zjazdami i drogą; remont przepustów rurowych pod zjazdami wraz z obrukowaniem wlotów i wylotów; remont przepustu rurowego pod drogą: Ø 60 L=9,6m poprzez wymianę uszkodzonych rur, wykonanie nowych ścianek czołowych z betonu wraz z obrukowaniem skarp, wlotów i wylotów; wykonanie niezbędnych wykopów, nasypów , usunięcie rozmyć korpusu drogowego, końcowe ukształtowanie terenu pasa drogowego; wykonanie koryta i podbudowy pod konstrukcję nawierzchni twardej z betonu asfaltowego na zjazdach publicznych na całej powierzchni oraz na zjazdach indywidualnych na szerokości pobocza; wykonanie remontów cząstkowych istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego – rozbiórka spękanych siatkowo warstw bitumicznych, wykonanie nowej podbudowy z kruszywa, ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16 W gr.5cm; wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W średniej gr. 4cm: wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno- asfaltowej AC11S gr. 4 cm; wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na szerokości pobocza na zjazdach indywidualnych oraz na całej powierzchni na zjazdach publicznych; remont istniejącej nawierzchni żwirowej na zjazdach indywidualnych; przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej na jednym zjeździe indywidualnym - dostosowanie do nowo wykonanych warstw nawierzchni jezdni; uzupełnienie zaniżonych poboczy mieszanką kruszywa C 50/30 śr. gr.10cm. Szczegółowy zakres robót zawiera kosztorysy ofertowe ,przedmiar robót, dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, zawarte w Rozdziale II, IV niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 zł. ( piętnaście tysięcy zł) 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących form wymienionych w art.45 ust.6 ustawy PZP. w zależności od wyboru Wykonawcy 3.Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Brańsku Oddział w Boćkach nr 18 8063 0001 0050 0500 2004 0048 ( w tytule przelewu należy wpisać znak postępowania i nazwę zadania ), najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania z ofertą. Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać- Gminę Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3,17-111 Boćki. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia , konieczne jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art.46 ust.4a i 5 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. 5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art.46 ust.1-4 ustawy Pzp. 6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art.46 ust.4a i 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta" oraz kosztorys ofertowy zawarte w Rozdziale I do SIWZ. 2. Wraz z ofertą winny być złożone: 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami Części 10 Instrukcji dla Wykonawców, 2) Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca , wymagane postanowieniami w Części 11.1 ust.7 Instrukcji dla Wykonawców. 3) Zobowiązania wymagane postanowieniami w Części 11.1. IDW, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, 5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. 6) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach