Przetargi.pl
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2- ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych

Miasto Suwałki ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 875 628 000 , fax. 875 628 098
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Suwałki
  ul. Mickiewicza 1
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 875 628 000, fax. 875 628 098
  REGON: 79067103000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.suwalki.pl/Przetargi_sekcja/przetargi_w_2019_r/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2- ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiot zamówienia obejmuje budowę wewnętrznej klatki schodowej oraz wydzielenie pomieszczenia hydroforni w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach, zlokalizowanej przy ul. Tadeusza Kościuszki 126. 2.Zamówienie obejmuje częściowe wykonanie robót w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego tj. roboty związane z budową klatki schodowej K1 oraz z wydzieleniem pomieszczenia hydroforni. 3.Zakres robót obejmuje: 1)Wykonanie robót rozbiórkowych w zakresie z wiązanym z budową klatki schodowej. 2)Wykonanie elementów konstrukcyjnych klatki schodowej i nadproży. 3)Wykonanie ścianek działowych murowanych, zamurowania otworów drzwiowych, uzupełnienia (domurowania) ścian konstrukcyjnych. 4)Wykonanie warstw posadzki na poziomie piwnic. 5)Wykonanie tynków w obrębie klatki schodowej, pom. hydroforni oraz na wykonanych zamurowaniach. 6)Wykonanie ścianek działowych lekkich oraz obudowy sufitów EI 60 w obrębie klatki schodowej. 7)Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych. 8)Montaż stolarki drzwiowej oraz okna oddymiającego. 9)Wykonanie szpachlowania i malowania na klatce schodowej oraz w salach lekcyjnych sąsiadujących z klatką schodową. 10)Montaż balustrad i pochwytów na klatce schodowej. 11)Wykonanie instalacji oświetleniowej oraz oddymiającej na klatce schodowej wraz z dobudową tablic rozdzielczych. 3.Roboty należy prowadzić w sposób umożliwiający funkcjonowanie obiektu w roku szkolnym. 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 12, dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 5.Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej. 6.Wszystkie nazwy urządzeń i materiałów, jeżeli zostały użyte w SIWZ i jej załącznikach są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard, mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, należy do Wykonawcy. 7.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i roboty budowlane spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. 8.Obowiązek udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę - Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno – jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca zapewni, jako część swojej oferty wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) na całość zamówienia. 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Banku Pekao S.A. nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 w terminie do dnia 28.05.2019 r. do godz. 10:00 (decyduje termin wpływu środków na rachunek zamawiającego). Wadium w pozostałych formach – oryginały – składa się w Urzędzie Miejskim w Wydziale Budżetu i Finansów, w pokoju nr 147, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Złożona oferta powinna zawierać: 1)Wypełniony i podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - Formularz ofertowy na załączniku nr 1. 2)Wypełniony i podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Formularz cenowy (przedmiar robót) na załączniku nr 2. Dokument ten będzie traktowany jako materiał pomocniczy do rozliczeń w czasie trwania realizacji zamówienia. 3) Pełnomocnictwo: a)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem, b)jeżeli reprezentacja/reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa wystawionego przez Wykonawcę lub Notariusza winien je przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Notariusza. c)w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca Pełnomocnictwo musi ono zawierać zakres umocowania. 4)Wykonawca składa oświadczenia dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 5)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając, wraz z ofertą, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przedstawiony dokument, musi zawierać w szczególności: a)zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d)czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 6) Wszyscy Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć oświadczenie wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach