Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Pediatrycznego

Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 18-300 Zambrów, ul. Papieża Jana Pawła II nr 3
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 763 608 , fax. 862 712 132
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o.
  ul. Papieża Jana Pawła II nr 3
  18-300 Zambrów, woj. podlaskie
  tel. 862 763 608, fax. 862 712 132
  REGON: 45115333200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalzambrow.nowybip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inne państwowe lub samorządowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Pediatrycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Pediatrycznego Szpitala Powiatowego w Zambrowie według opisu przedmiotu zamówienia, w asortymencie i ilościach wykazanych szczegółowo w formularzu cenowym - załącznik nr 3 SIWZ w podziale na 5 części. 2. Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać co najmniej parametry i standardy jakościowe opisane w załączniku nr 3 SIWZ - określone jako parametry wymagane. Nie spełnienie wymaganych parametrów skutkować będzie odrzuceniem oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39000000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach