Przetargi.pl
Remont drogi gminnej nr 020107C od km 0+000 do km 0+998, obręb geodezyjny Dąbrówka, dz. nr 158/1, 39/5, 39/6.

Gmina Kamień Krajeński ogłasza przetarg

 • Adres: 89-430 Kamień Krajeński, Plac Odrodzenia
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 389 45 10 , fax. 52 388 63 92
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kamień Krajeński
  Plac Odrodzenia 3
  89-430 Kamień Krajeński, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 389 45 10, fax. 52 388 63 92
  REGON: 00052745700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://mst-kamien-krajenski.rbip.mojregion.info/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej nr 020107C od km 0+000 do km 0+998, obręb geodezyjny Dąbrówka, dz. nr 158/1, 39/5, 39/6.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.4.1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej nr 020107C od km 0+000 do km 0+998. Przedmiotowa inwestycja położona jest w obrębie ewidencyjnym Dąbrówka na działkach o numerach ewidencyjnych: 39/5, 39/6, których właścicielem jest Gmina Kamień Krajeński oraz na działce nr 158/1 na którą otrzymano prawo do dysponowania nieruchomością. Nie przewiduje się zmian charakterystycznych parametrów drogi tylko jej odtworzenie do stanu pierwotnego w oparciu o dokumentację projektową, opis wykonawczy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Zakres prac przewidzianych do remontu nie koliduje z infrastrukturą techniczną w obrębie drogi. Dokumentację opracowano w oparciu o: - umowę zawartą z Inwestorem, - mapę zasadniczą w skali 1:500, - Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.), - ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane, - katalog powtarzalnych elementów drogowych CBPBDIM Transprojekt, Warszawa 1979 r., - wizję i pomiary polowe w terenie, - inne obowiązujące przepisy, normy i normatywy. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) Odtworzenie trasy drogi. 2) Wykonanie robót ziemnych – zdjęcie humusu pod pobocza. 3) Wykonanie remontu nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno asfaltowej. 4) Frezowanie nawierzchni. 5) Wykonanie wymiany i odtworzeniem nawierzchni przełomów. 6) Remont poboczy. 7) Remont zjazdów istniejących bez zmiany ich parametrów charakterystycznych. 8) Ustawienie oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Po wykonaniu w/w zakresu robót należy: a. przeprowadzić roboty porządkowe; b. dokonać inwentaryzacji powykonawczej. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany zgodnie z art. 31 PZP za pomocą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załącznik do SIWZ. Inwestycja prowadzona na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowie. Opis stanu faktycznego: Droga gminna 020107 na odcinku od km 0+000 – 0+998 posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości zmiennej od 5,0 – 6,0 m, pobocza gruntowe zawyżone w stosunku do istniejącej nawierzchni do uniemożliwia prawidłowe odprowadzenie wody z powierzchni jezdni, zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej oraz z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Istniejąca nawierzchnia posiada liczne przełomy, ubytki. Posiada także nierówności w profilu podłużnym i poprzecznym. Odwodnienie nawierzchni - powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne i podłużne na przylegający teren oraz do istniejącej kanalizacji deszczowej. Na całej długości odcinka występuje po stronie prawej chodnik o zmiennej szerokości i nawierzchni z kostki betonowej, płytek betonowych 30x30. Występują także zjazdy o nawierzchni kostki betonowej, betonu lanego, kruszywa czy też o nawierzchni bitumicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 10 000,00 zł na zasadach opisanych w SIWZ oraz w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymogów w ramach ww. warunku. Zamawiający oceni spełnianie ww. warunku na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.formularz ofertowy 2. zobowiązanie osób trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów, 3. Dokument potwierdzający uprawnienie osoby/osób do złożenia oferty, jeżeli nie wynika to z odrębnych dokumentów

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach