Przetargi.pl
Budowa miejsca rekreacji w rejonie wału przeciwpowodziowego w Ciechocinku

Gmina Miejska Ciechocinek ogłasza przetarg

 • Adres: 87-720 Ciechocinek, ul. Kopernika
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 2836458, 4161800 , fax. 542 836 423
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Ciechocinek
  ul. Kopernika 19
  87-720 Ciechocinek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 2836458, 4161800, fax. 542 836 423
  REGON: 91086639900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www>ciechocinek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa miejsca rekreacji w rejonie wału przeciwpowodziowego w Ciechocinku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac do wykonania obejmuje między innymi: 1) Umocnienie zejścia do wody – wykonanie slipu, 2) Odbudowę miejsca przeładunku z funkcją rekreacyjna – pomost, 3) Wyposażenie miejsca rekreacji w kontener, hangar do przechowywania sprzętu oraz elementy małej architektury - ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery, tablice informacyjne, 4) Obsługę geodezyjną inwestycji wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą (3 egz.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5000.00
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą cenę zamówienia 2. Wstępny harmonogram robót. 3. Informacja dotycząca części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom. 4. Informacja o nazwie (firmie) Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe Podwykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 5. Oświadczenie Wykonawcy dot. RODO 6. dowód wniesienia wadium w kwocie i formie określonej w punkcie 8 specyfikacji

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach