Przetargi.pl
Remont dróg gminnych nr 180231C Żakowice - Osłonki od km 0+007 do km 3+920 i nr 180232C Miechowice - Osłonki, od km 0+500 do km 1+622, na odcinkach o łącznej długości 5,035 km.

Gmina Osięciny ogłasza przetarg

 • Adres: 88-220 Osięciny, Wojska Polskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 2650030, 2650034, , fax. 542 650 185
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Osięciny
  Wojska Polskiego 14
  88-220 Osięciny, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 2650030, 2650034, , fax. 542 650 185
  REGON: 91086665000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug-osieciny.samorzady.pl// ; www.osieciny.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg gminnych nr 180231C Żakowice - Osłonki od km 0+007 do km 3+920 i nr 180232C Miechowice - Osłonki, od km 0+500 do km 1+622, na odcinkach o łącznej długości 5,035 km.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Remont dróg gminnych nr 180231C Żakowice - Osłonki od km 0+007 do km 3+920 i nr 180232C Miechowice - Osłonki, od km 0+500 do km 1+622, na odcinkach o łącznej długości 5,035 km. 2.Zakres rzeczowy zamówienia: 2.1. Remont dróg gminnych nr 180231C Żakowice - Osłonki i nr 180232C Miechowice - Osłonki polegać będzie na wykonaniu nowej, jednowarstwowej nawierzchni bitumicznej, grubości 4 cm na całej długości remontowanych odcinków dróg. Nawierzchnia taka wykonana zostanie także na skrzyżowaniach przebudowywanych odcinków z innymi drogami gminnymi posiadającymi obecnie zniszczone nawierzchnie bitumiczne lub nawierzchnie wykonane z kruszywa łamanego. Skrzyżowania posiadające obecnie nawierzchnie gruntowe zostaną utwardzone kruszywem łamanym. Uzupełnieniem robót będzie umocnienie kruszywem łamanym obustronnych poboczy na szerokości 0,50 m, od krawędzi jezdni oraz ścięcie nadmiaru gruntu z pozostałej części pobocza co ułatwi ruch pieszych oraz umożliwi odpływ wód opadowych z korony drogi. Odwodnienie drogi usprawni także oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych oraz przepustu na skrzyżowaniu z rowem melioracyjnym w km 1+780. Na bezpieczeństwo ruchu na remontowanych odcinkach drogi wpłynie również wymiana barier ochronnych w poboczach drogi na wysokości przepustu oraz wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego skrzyżowań z pozostałymi drogami gminnymi na tych odcinkach Całość robót związanych z remontem dróg gminnych nr 180231C Żakowice - Osłonki i nr 180232C Miechowice - Osłonki wykonana zostanie w granicach istniejącego pasa drogowego tych dróg (działki o numerach geodezyjnych 84, 86, 44, 30 i 98). 2.2. Podstawowe parametry techniczne: - klasa techniczna drogi: L - prędkość projektowa: 40 km/h - szerokość jezdni: 4,00 m - szerokość korony:6,00-6,50 m - spadki poprzeczne jezdni: 1,5-2,5% - spadki poprzeczne poboczy: 6,0 % - rodzaj nawierzchni: bitumiczna 2.3. Technologia robót: 1) Roboty ziemne Mechaniczne roboty ziemne to głównie oczyszczenie ok. 2,7km rowów przydrożnych wymagających pogłębienia o min. 30cm oraz uzupełnienie korpusu drogowego na wysokości przepustu poprzecznego w km 1+780. W ramach robót uzupełniających zostaną ścięte mechanicznie, wyprofilowane z nadaniem spadku 6% oraz zagęszczone obustronne pobocza gruntowe szerokości 0,50-0,75m. 2) Odwodnienie W ramach robót odwodnieniowych przewiduje się oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych, oczyszczenie istniejącego przepustu na rowie melioracyjnym w km 1+780 oraz rowu melioracyjnego przy wlocie i wylocie przepustu. Projektowane spadki poprzeczne jezdni i poboczy gruntowych pozwolą na swobodny odpływ wód opadowych na przyległy teren lub do istniejących rowów 3) Nawierzchnia - mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej, - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kG/m2, - warstwa ścieralna grubości 4cm z mieszanki mineralno-bitumicznej II standardu. 4) Pobocza umocnione Na całej długości remontowanych odcinków dróg przy krawędziach jezdni na szerokości 0,50m wykonane zostanie koryto gruntowe głębokości 10 cm i wykonane zostanie umocnienie poboczy tłuczniem kamiennym, warstwą grubości 10 cm. Umocnienie to pozwoli lepiej wykorzystać istniejącą szerokość korony drogi dla ruchu pieszych. 5) Skrzyżowania Skrzyżowania z drogami gminnymi mające obecnie nawierzchnie bitumiczne lub tłuczniowe (zał. nr 1.) będą miały nową nawierzchnię bitumiczną, taką jak nawierzchnia jezdni. Skrzyżowania z drogami gminnymi, gruntowymi zostaną utwardzone tłuczniem kamiennym podobnie jak pobocza w p-cie 4. 6) Roboty uzupełniające W ramach robót uzupełniających zostaną usunięte pozostałości barier ochronnych żelbetowych i zniszczone bariery stalowe w obrębie skrzyżowania z rowem melioracyjnym w km 1+780 i zostaną zamontowane bariery sprężyste, stalowe, jednostronne, o masie 24 kg/mb, w poboczach po obu stronach drogi. Oznakowanie pionowe skrzyżowań z drogami powiatową i krajową pozostaje bez zmian. Istniejące oznakowanie pionowe skrzyżowań dróg gminnych z remontowanym odcinkiem zostanie wymienione i uzupełnione. Projekt oznakowania remontowanego odcinka jest tematem odrębnego opracowania. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: a) dokumentacja projektowa b) przedmiar robót c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 4. Przedstawione w/w dokumentacji projektowej, siwz, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta, należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych, tj. nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej, siwz i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, będącego przedmiotem projektu. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać w swojej ofercie, ze oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany przedstawić foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry technicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: Trzydzieści tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Osięciny KDBS O/Osięciny 87 9550 0003 2002 0000 0101 0023 z dopiskiem na blankiecie przelewu „wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej – Remont dróg gminnych. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. W przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium należy załączyć do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu należy złożyć w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „WADIUM”, a jego kopię załączyć do oferty. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty. 2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy). 4. Dokument potwierdzający wpłacenie wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach