Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej Sieroszewo - Czuple 191112C na dł 0+000-0+720 oraz 1+200-1+700

Gmina Boniewo ogłasza przetarg

 • Adres: 87-851 Boniewo, Szkolna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 284 01 81, , fax. 54 284 06 71
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Boniewo
  Szkolna 28
  87-851 Boniewo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 284 01 81, , fax. 54 284 06 71
  REGON: 91086680900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.boniewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej Sieroszewo - Czuple 191112C na dł 0+000-0+720 oraz 1+200-1+700
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi gminnej Sieroszewo - Czuple 191112C na dł 0+000-0+720 oraz 1+200-1+700 W zakres zadania wchodzą dwa odcinki drogi gminnej o łącznej długości 1220 mb w zakresie : zgodnie z projektem budowlanym. Etapy realizacji zamówienia : 1. Roboty przygotowawcze 2. Roboty ziemne 3. Nawierzchnia jezdni 4. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 5. Roboty wykończeniowe , 6. Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej . Szczegółowy zakres zadania zawarty został w projektach budowlanych, przedmiarach , projektach organizacji ruchu stanowiących załącznik do SIWZ i będących integralną częścią SIWZ. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art. 22 § 1 Kodeksu pracy) pracowników którzy wykonują czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych opisanych w dokumentacji budowlanej celem realizacji zadnia . Wymóg zatrudnienia nie dotyczy osób kierujących budową, wykonujących usługi geodezyjne,osób wykonujących usługi sprzętowe i transportowe oraz osób wykonujących dostawy materiałów budowlanych. Zamawiający może w każdym czasie żądać celem potwierdzenia zatrudniania przedłożenia dokumentów, zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1do SIWZ. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości :10.000 PLN słownie dziesięć tysięcy złotych 00/100 wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do 25 września 2019 roku do godz.11 :00
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający będzie się kierował regułą : spełnia, nie spełnia Informacje dodatkowe
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach