Przetargi.pl
Remont dróg w m. Rozięcin, m. Kukawka i m. Ostrów gm. Wojsławice

Gmina Wojsławice ogłasza przetarg

 • Adres: 22-120 Wojsławice, ul. Rynek
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825 669 102 , fax. 825 669 102
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wojsławice
  ul. Rynek 30
  22-120 Wojsławice, woj. lubelskie
  tel. 825 669 102, fax. 825 669 102
  REGON: 11019798300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugwojslawice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg w m. Rozięcin, m. Kukawka i m. Ostrów gm. Wojsławice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia: 1) Część 1. Remont drogi nr 105035L w m. Rozięcin gm. Wojsławice.: 1) Roboty pomiarowe; 2) Ścinanie poboczy; 3) Frezowanie nawierzchni bitumicznej; 4) Naprawa wysadzin; 5) Podbudowa z kruszywa łamanego ; 6) Wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 11W o średniej gr. 3 cm; 7) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S o gr. 4 cm; 8) Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 dolomitowego stabilizowanego o gr. 10 cm i szer. 2x0,75 m; 9) Oznakowanie; 10) Formowanie nasypów i plantowanie skarp; 11) Obsługa geodezyjna. 2) Część 2. Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Ostrów w ramach zadania pn. Modernizacja drogi gminnej nr 105031L relacji Ostrów-Bończa na odcinku od km 0+000,00 do km 0+710,00 tj.: 1) Roboty pomiarowe; 2) Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową; 3) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych SMA 16 Jena o gr. 5 cm o szer. 4,2 m; 4) Skropienie asfaltem krawędzi jezdni; 5) Wyrównanie istniejącej nawierzchni zjazdów kruszywem łamanym 0/22; 6) Oznakowanie; 7) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej. 3) Część 3. Modernizacja drogi gminnej od km 0+000 do km 0+287 stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w m. Kukawka dz. ewid. 802: 1) Roboty pomiarowe; 2) Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 do 7 cm o szer. 3,20 m; 3) Oczyszczenie mechaniczne podbudowy; 4) Skropienie emulsją asfaltową pod warstwę ścieralną; 5) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC8S o gr. 5 cm szer. 3,00 m; 6) Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 5 cm i szerokości 2x0,75 m; 7) Profilowanie nasypów. 2. Szczegółowy zakres zadań 1, 2 i 3 zawarty jest w przedmiarach robót oraz dokumentacji projektowejj. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z zobowiązującymi normami, sztuk inżynierskiej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Oświadczenie zaleca się przygotować zgodnie z wzorem określonym w załączniku Nr 3 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólna. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach