Przetargi.pl
Dostawa samochodu 7-osobowego dla Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie.

Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-128 Lublin, ul. Lwowska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 466 55 60 , fax. 81 466 55 61
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie
  ul. Lwowska 28
  20-128 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 466 55 60, fax. 81 466 55 61
  REGON: 43061691700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zow.bip.lublin.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu 7-osobowego dla Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego do przewozu 7 osób, z pełną obsługą serwisową w okresie trwania gwarancji, dla Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie. Szczegółowy wykaz parametrów technicznych i wymagane wyposażenie oraz pozostałe wymogi dla samochodu zostały określone w pkt.3.2 SIWZ 2. Przekazanie samochodu nastąpi protokołem odbioru w siedzibie Wykonawcy znajdującej się na terenie miasta Lublin. W innym przypadku Wykonawca dostarczy samochód do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko, wraz z protokołami odbioru. Odbiór samochodu zostanie dokonany przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. 3.Wykonawca wraz z samochodem przekaże: a. świadectwo homologacji, b. kartę pojazdu, c. książkę serwisową, d. instrukcję obsługi. 4. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony samochód, której ważność rozpoczyna się od daty odbioru: a) mechaniczna, b) na powłokę lakierniczą, c) na perforację karoserii. 5. Wykonawca wykonywać będzie pełną obsługę serwisową przez okres 24 miesięcy od dnia przekazania samochodu. Pełna obsługa serwisowa obejmuje wszelkie czynności obsługowe i naprawcze oraz materiały eksploatacyjne zgodnie z zaleceniami producenta i zakresem szczegółowo opisanym w karcie gwarancyjnej i instrukcji obsługi samochodu oraz zgodne z planem obsługi pojazdu określonym w karcie przeglądów producenta. Zamawiający przewiduje przebieg ok. 10 tys. km rocznie. 6. Wykonawca gwarantuje stosowanie oryginalnych części i akcesoriów objętych gwarancją producenta. 7. Wykonawca udzieli gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta na wykonane czynności serwisowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34115200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów– w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach