Przetargi.pl
REMONT DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN

Miasto i Gmina Działoszyn ogłasza przetarg

 • Adres: 98-355 Działoszyn, ul. Piłsudskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438 413 177 , fax. 438 413 680
 • Data zamieszczenia: 2019-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Działoszyn
  ul. Piłsudskiego 21
  98-355 Działoszyn, woj. łódzkie
  tel. 438 413 177, fax. 438 413 680
  REGON: 73093474300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzialoszyn.e-bip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Realizacja zamówienia rozpocznie się z dniem zawarcia umowy z terminem zakończenia prac do 31 grudnia 2019 roku, przy czym Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zadania uzgodni z Zamawiającym harmonogram prac. Wykonawca zobowiązuje się do należytego i sprawnego wykonania zamówienia. Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania remontów dróg na terenie Miasta i Gminy Działoszyn obejmujących: - remonty cząstkowe dróg, - przebudowę dróg i ulic gminy Działoszyn Szacunkowy zakres robót przedstawiony został w zał. nr 1 do SIWZ – przedmiarze robót : Ilości przewidywane przedstawione w przedmiarze w ramach każdej pozycji są ilościami orientacyjnymi podanymi przez Zamawiającego w celu obliczenia ceny przez wykonawcę i dokonania oceny ofert przez Zamawiającego. Roboty objęte umową realizowane będą w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego na podstawie zleceń. Zakres zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie z poniższym opisem. Szczegółowy zakres robót, które objęte są niniejszą częścią zamówienia opisany został w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót , oraz przedmiarach robót będącymi załącznikami do SIWZ. Lokalizacja wykonania zadania: Drogi na terenie Miasta i Gminy Działoszyn, docelowe powierzchnie robocze zostaną wskazane przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20.000,00. zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego Bank NBS Działoszyn Nr 47 9251 0009 0000 1094 2000 0200 podając znak postępowania przetargowego IZP.V.271.1.6.2019 z dopiskiem: „Wadium – Remont dróg na terenie Miasta i Gminy Działoszyn” W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - Wykonawca złoży oryginał dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w kancelarii pok. 202 (przed upływem terminu składania ofert) w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) opisanym tak jak opakowanie z ofertą z dopiskiem „WADIUM – Remont dróg na terenie Miasta i Gminy Działoszyn”. Dokument ten musi zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Ponadto w/w dokument musi zawierać w swojej treści oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, że zobowiązuje się on do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie uznany za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt 11.1 ppkt 3 SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach