Przetargi.pl
Modernizacja sieci logicznej i elektrycznej oraz klimatyzacji w Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach, Sieradzu w ramach projektu FAMI „Łódzkie bliżej cudzoziemca” nr 6/7-2017/OG-FAMI realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90926 Łódź, ul. Piotrkowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6641526, 6641210 , fax. 426 641 112
 • Data zamieszczenia: 2019-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
  ul. Piotrkowska 104
  90926 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6641526, 6641210, fax. 426 641 112
  REGON: 430800200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodz.uw.gov.pl lub www.lodzkie.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja sieci logicznej i elektrycznej oraz klimatyzacji w Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach, Sieradzu w ramach projektu FAMI „Łódzkie bliżej cudzoziemca” nr 6/7-2017/OG-FAMI realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w delegaturach Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Zamówienie jest podzielone na części. Liczba części – 3 Część I PUNKT PASZPORTOWY – PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Projekt budowlany instalacji klimatyzatorów w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Szkolna 28 – część budowlana – Rys. K-01 - Instalacja klimatyzatorów – poziom I piętra - Rys. K-02 - Instalacja klimatyzatorów – elewacja północna - Rys. K-03 - Instalacja klimatyzatorów – elewacja południowa; instalacja elektryczna klimatyzacji. Rys. E-01, E-02 (instalacja elektryczna). (CPV: 45331200-8, CPV: 45311000-0) 1) Przedmiar robót budowlanych – instalacja klimatyzatorów 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – instalacja klimatyzatorów i instalacja elektryczna. Część II PUNKT PASZPORTOWY – SKIERNIEWICE Projekt budowlany sieci komputerowej, dedykowanej instalacji zasilania klimatyzacji i gniazd dedykowanych sieci komputerowej, instalacji klimatyzatorów w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 29 – dokumentacja projektowa – 1. Schemat okablowania -Rys. Nr L1 2. Punkt dystrybucyjny - Rys. Nr L2, - Rys. K-01 - Instalacja klimatyzatorów – poziom parteru - Rys. K-02 - Instalacja klimatyzatorów – elewacja wschodnia. Rys. E-01, E-02, E-03 (instalacja elektryczna). Rys. L-01, L-02 (sieć logiczna). (CPV: 45331200-8, CPV: 45311000-0,CPV: 45314300-4, CPV: 45314320-0) 1) Przedmiar robót budowlanych – sieć komputerowa, dedykowana instalacja zasilająca, instalacja klimatyzatorów 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – instalacja klimatyzatorów, instalacja elektryczna, sieć logiczna. Część III PUNKT PASZPORTOWY – SIERADZ Projekt budowlany sieci komputerowej, dedykowanej instalacji zasilania klimatyzacji i gniazd dedykowanych sieci komputerowej, instalacji klimatyzatorów w Sieradzu, Pl. Wojewódzki 3 – dokumentacja projektowa – Rys. K-01 - Instalacja klimatyzatorów – poziom II piętra - Rys. K-02 - Instalacja klimatyzatorów – elewacja zachodnia. Rys. E-01, E-02 (instalacja elektryczna). Rys. L-01, L-02, L-03 (sieć logiczna). (CPV: 45331200-8, CPV: 45311000-0, CPV: 45314300-4, CPV: 45314320-0) 1) Przedmiar robót budowlanych – sieć komputerowa, dedykowana instalacja zasilająca, instalacja klimatyzatorów 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – instalacja klimatyzatorów, instalacja elektryczna, sieć logiczna. stanowiących załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 1) Podwykonawcy: 1) Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców; 2) Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiającego; 2) Szczegółowe zapisy dotyczące podwykonawstwa zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 9 do SIWZ. 3. Roboty muszą być prowadzone w sposób nie zakłócający pracy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. 4. Wykonawca zatrudni na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy osoby wykonujące prace związane z realizacją robót budowlanych i robót instalacyjnych. Wykonawca złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie. Wymóg ten nie dotyczy osób wykonujących funkcje kierownicze. 5. Szczegółowe ustalenia dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia zawiera Załącznik Nr 9 (wzór umowy) do SIWZ. 6. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, który wynosi min. 24 m-ce, max. 48 m-cy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Gwarancja obejmuje gwarancję na wykonane roboty oraz na użyte urządzenia i materiały. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 9. Zamówienie finansowane będzie z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji: „Łódzkie bliżej cudzoziemca. 10. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na sfinansowanie zamówienia nie zostaną przyznane. 11. Informację o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) zawiera załącznik Nr 10 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Kwotę wadium ustala się w wysokości – 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: NBP Oddział Okręgowy w Łodzi 77 1010 1371 0097 0013 9120 0000. 4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty, w sposób umożliwiający jego późniejszy zwrot.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach