Przetargi.pl
Wykonanie instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Sąd Okręgowy w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90921 Łódź, Plac Dąbrowskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6778900, 6778938 , fax. 426 778 931
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Łodzi
  Plac Dąbrowskiego 5
  90921 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6778900, 6778938, fax. 426 778 931
  REGON: 32316300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodz.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje wykonanie robót montażowych wg. załączonych projektów technicznych : I. - remont instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczenia Sali konferencyjnej na IV piętrze budynku SR - roboty budowlane związane z remontem wentylacji i pomieszczeń wentylatorowni - roboty instalacji elektrycznej zasilania systemu wentylacji i sterowania z systemem sygnalizacji pożaru II. -instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń z instalacją odprowadzenia skroplin w budynku budynku Sądu Rejonowego - Instalacji elektrycznej zasilania i sterowania urządzeń klimatyzacyjnych jednostek zewnętrznych i wewnętrznych. - robót budowlanych naprawczych i malarskich.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Oświadczenie Wykonawcy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy z załączonym zestawieniem porównawczym urządzeń projektowanych i proponowanych przez Wykonawcę, pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dla osoby podpisującej ofertę i oświadczenia, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty oraz pełnomocnictwo w przypadku oferty składanej przez podmioty występujące wspólnie. W sytuacji, w której Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu oceny przez Zamawiającego czy będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: - Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; -Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; -Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; -Czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą; -Zgodnie z art. 36b. ust. 1a. ustawy Wykonawca podaje nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 doSIWZ. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach składanych z ofertą. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszczając informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.1.1. SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest złożyć z ofertą pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dla osoby podpisującej ofertę i oświadczenia, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty. Wykonawca zobowiązany jest złożyć z ofertą pełnomocnictwo w przypadku oferty składanej przez podmioty występujące wspólnie Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: Przepisy dotycząceWykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Jeżeli oferta Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciemumowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86. ust. 5. ustawy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24. ust. 1. pkt 23) ustawy wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach