Przetargi.pl
PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI TRĘBACZEW

Gmina Sadkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 96206 Sadkowice, Sadkowice
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 468 156 191 , fax. 468 156 191
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sadkowice
  Sadkowice
  96206 Sadkowice, woj. łódzkie
  tel. 468 156 191, fax. 468 156 191
  REGON: 75014848900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gminasadkowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI TRĘBACZEW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Trębaczew”. Planowana do przebudowy droga obejmuje odcinek o łącznej długości 1323,23 m. W zakres inwestycji wchodzą roboty drogowe w zakresie jezdni, poboczy m. in.: - roboty pomiarowe - przeprofilowanie istniejącej jezdni wraz z zagęszczeniem z wykorzystaniem jako podbudowę (km 0+223,95 do 1+323,23) - wykonanie warstwy z betonu z C8/10 (km 0+223,95 do 1+323,23) - wykonanie poboczy - odtworzenie rowów Przedmiot umowy jest ściśle określony w: a) ofercie Wykonawcy, b) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c) dokumentacji technicznej, d) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. e) przedmiarze robót 2.2. Do przedmiotu zamówienia należy również wykonanie kosztorysów powykonawczych oraz wszelkie inne koszty towarzyszące wykonaniu w tym m.in.: organizacja i utrzymanie zaplecza i placu budowy (wraz z dostarczeniem niezbędnych mediów oraz zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów BHP i p.poż, oznakowania robót, zabezpieczenie placu budowy, uzyskania wymaganych decyzji i zgód, nadzorów, oczyszczania i utrzymywania w dobrym stanie dróg przyległych do placu budowy z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, naprawy szkód powstałych w wyniku realizacji robót, segregowania, składowania unieszkodliwiania odpadów oraz wywiezienia gruzu budowlanego, odbiorów przewidywanych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, obsługi geodezyjnej, koszty ewentualnych odszkodowań, ubezpieczenia oraz koszty usuwania wad i usterek gwarancyjnych i wynikających z rękojmi; 2.3. Wykonawca przed złożeniem oferty cenowej powinien dokładnie zapoznać się z dokumentacją łącznie z uzgodnieniami i warunkami technicznymi (wraz ze sprawdzeniem wszystkich wymiarów zawartych w projektach oraz ilości wymienionych w przedmiarach robót) a także dokonać oględzin terenu gdzie będzie realizowana inwestycja aby w razie stwierdzonych niejasności domagać się od Zamawiającego wyjaśnień; 2.4. Jeżeli w załącznikach do SIWZ pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych przykładowo do wyceny. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu innego producenta o parametrach równoważnych lecz nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy; 2.5. Zamawiający przewiduje płatności dla Wykonawcy po realizacji całego przedmiotu zamówienia, w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wypełnionej faktury, która będzie wystawiona przez Wykonawcę po odbiorze końcowym całego zadania. Zapłata będzie się odbywała na podstawie jednej faktury. Faktura wystawiona będzie po zrealizowaniu całego zadania; 2.6. Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia. Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty, która powinna pokryć wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko to co może być konieczne dla właściwego wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia usterek; 2.7. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia na podstawie i zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, a także wykonać wszystkie inne czynności opisane w SIWZ i załącznikach do niej. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia; 2.8. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z projektami budowlanymi i pozostałą dokumentacją przetargową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową z wynagrodzeniem ryczałtowym w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót lub materiałów niż przewidziano w jakiejkolwiek pozycji przedmiaru nie będzie to uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia lecz jako konieczne roboty i materiały, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć w ramach ceny określonej w ofercie. Ewentualne braki w przedmiarze robót w robotach lub materiałach, które są konieczne do wykonania kompletnego zadania na podstawie projektów budowlanych, wykonawczych, specyfikacji technicznej, dokumentacji formalno-prawnej lub SIWZ nie zwalniają wykonawcy z obowiązku ich wykonania, wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie konieczne roboty i dostarczyć wszystkie materiały w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie, która będzie zawarta w ramach niniejszego zamówienia publicznego; 2.9. Wykonawca robót jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót na koszt własny. Wykonawca jest ponadto zobowiązany do wykonania i utrzymania na własny koszt wykonanego oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji, a także jego demontażu po robotach i powinien to uwzględnić w cenie ofertowej. 2.10. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być wykonywane roboty oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 2.11. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych PLN). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ta powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) numer zamówienia nadany przez Zamawiającego i nazwę zamówienia, 3) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 4) kwotę gwarancji, 5) termin ważności gwarancji 6) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż - Wykonawca, którego ofertę wybrano: • odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub • nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub • zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub - Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a u.p.z.p., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 u.pz.p., pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza, wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego z takim wyprzedzeniem, aby środki znajdowały się na koncie Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert tj.: Urząd Gminy Sadkowice 09 9291 0001 0035 8648 2000 0010 BS BR o/Sadkowice z dopiskiem „Wadium – Przebudowa drogi w miejscowości Trębaczew”. 5. Zaleca się dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu. 6. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale wraz ze składaną ofertą osobnej kopercie.. 7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 8. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art.46 u.p.z.p. 9. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadim wnoszone w formie poręczeń i gwarancji powinno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty, 13. Załącznik nr 13 do SIWZ – oświadczenie o grupie kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach