Przetargi.pl
Remont dróg gminnych Nr 107985B , Nr 107992B , Nr 107993B w Dąbrowie Michałkach

Gmina Czyżew ogłasza przetarg

 • Adres: 18-220 Czyżew, ul. Mazowiecka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 755 036 , fax. 862 755 063
 • Data zamieszczenia: 2021-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czyżew
  ul. Mazowiecka 34
  18-220 Czyżew, woj. podlaskie
  tel. 862 755 036, fax. 862 755 063
  REGON: 53139300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umczyzew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg gminnych Nr 107985B , Nr 107992B , Nr 107993B w Dąbrowie Michałkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej : 1)nr 107985B w miejscowości Dąbrowa Michałki na odcinku w lokalizacji roboczej od km 0+000,00 do km 0+941,00 2)nr 107992B Dąbrowa Michałki – Dąbrowa Szatanki na odcinku w lokalizacji roboczej od km 0+000,00 do km 340,00 3) nr 107993B Dąbrowa Michałki – Dąbrowa Kity na odcinku w lokalizacji roboczej od km 0+000,00 do 426,00 Remont odcinków drogi obejmuje odnowę i wzmocnienie nawierzchni : wzmocnienie konstrukcji poprzez wykonanie podbudowy na podłożu brukowym z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamanym C50/30 gr. 6 – 20 cm wykonanie poszerzeń istniejącej podbudowy o szerokości 30 – 40 cm mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamanym C50/30 gr. 30 cm wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z betonu asfaltowego gr. 4cm wzmocnienie konstrukcji siatką stalowa BEKAERT MT2 i warstwą membrany bitumicznej Slurry Seal gr. 1 cm wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm Remont poboczy z kruszywa Inwestycja zlokalizowana jest na działkach: Jedn. ewidencyjna: 201303_5 Gmina Czyżew Obręb 0011 Dąbrowa - Michałki, działki nr: 294, 295, 296, 155/2, 156/2, 157/2, 170, 298, 178, 199, 201/1, 201/2, 203,205,186/1, 186/2, 187, 188/1 Gmina Czyżew posiada prawo dysponowania działkami w celu realizacji inwestycji. Parametry techniczne drogi - klasa techniczna drogi – L - prędkość projektowana – 30 km/h - kategoria ruchu – KR1 Konstrukcja i technologia nawierzchni - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm , - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 4 cm , - warstwa wzmacniająca konstrukcję siatką stalową BEKAERT MT2 i warstwą membrany bitumicznej Slurry Seal gr. 1 cm , - warstwa wyrównawczo – wzmacniająca z betonu asfaltowego gr. 4 cm , - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, grubości 10 cm , - podbudowa na poszerzeniach z mieszanki niezwiązanej, z kruszywem C50/30, grubości 30 cm , - nawierzchnia poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 50/30 gr. 10 cm Odwodnienie Odwodnienie zaprojektowano powierzchniowo. Woda będzie odprowadzana do istniejących cieków przydrożnych i dalej do zbiorników naturalnych .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach