Przetargi.pl
Rozbudowa i przebudowa ciągu drogowego obejmującego drogę gminną Nr 106237B Piszczaty - Kończany, Wnory - Wandy i Stare Wnory od km 0+000,00 do km 1+490,00

Gmina Kobylin-Borzymy ogłasza przetarg

 • Adres: 18-204 Kobylin-Borzymy, ul. Główna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 086 2743003, 2743026 , fax. 862 743 003
 • Data zamieszczenia: 2021-05-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kobylin-Borzymy
  ul. Główna 11
  18-204 Kobylin-Borzymy, woj. podlaskie
  tel. 086 2743003, 2743026, fax. 862 743 003
  REGON: 53695300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kobylinborzymy.biulrtyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i przebudowa ciągu drogowego obejmującego drogę gminną Nr 106237B Piszczaty - Kończany, Wnory - Wandy i Stare Wnory od km 0+000,00 do km 1+490,00
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa i przebudowa ciągu drogowego obejmującego drogę gminną Nr 106237B Piszczaty - Kończany, Wnory - Wandy i Stare Wnory od km 0+000,00 do km 1+490,00” w zakresie opisanym dokumentacją. W zakres zamówienia wchodzą między innymi: - Roboty pomiarowe, - Roboty rozbiórkowe, - Roboty ziemne, - Odwodnienie, - Nawierzchnia bitumiczna, - Nawierzchnie chodników i poboczy, - Kanalizacja teletechniczna, w tym przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych, - Zajazdy gospodarcze, - Urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach