Przetargi.pl
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa

GMINA ROPA ogłasza przetarg

 • Adres: 38-312 Ropa, 733
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 3534014 , fax. 18 3534017
 • Data zamieszczenia: 2023-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA ROPA
  733
  38-312 Ropa, woj. małopolskie
  tel. 18 3534014, fax. 18 3534017
  REGON: 491892660
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.eu-ropa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg gminnych na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZADANIE Nr 1 - Remont drogi gminnej nr 271213K "KĄTY 2 w m. Ropa w miejscowości Ropa w km 0+300 - 0+980.ZADANIE Nr 2 - Remont drogi gminnej nr 271217K "LISTÓWKI - KSIĘŻE (Łącznik) w m. Ropa" w miejscowości Ropa w km 0+000 - 0+380.ZADANIE Nr 3 - Remont drogi gminnej nr 271235K "ROKICIE - BOCZNA w m. Ropa" w miejscowości Ropa w km 0+000 - 0+300.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100), w tym:a) dla Zadania nr 1 – 3.000,00 złb) dla Zadania nr 2 – 1.600,00 złc) dla Zadania nr 3 – 1.400,00 zł2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach w zależności od wyboru wykonawcy:a) pieniądzu,b) gwarancjach bankowych,c) gwarancjach ubezpieczeniowych,d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2080 ze zm.).4. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 18 8795 0005 2001 0019 3858 0002 w Banku Spółdzielczymw Gorlicach z adnotacją wadium na zadanie pn. „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa” (nr referencyjny: RLIŚ.271.13.2023).5. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotąwadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).6. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.7. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale w postaci elektronicznej i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe płatne na pierwsze żądanie zamawiającego zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium, nazwę wykonawcy, beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji ) oraz wskazanie ich siedzib, kwotę gwarancji, termin ważności gwarancji „od dnia……. do dnia…….”8. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument wadium winien być oznaczony: „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa” (nr referencyjny: RLIŚ.271.13.2023).9. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym rozdziale dotycząc również przedłużenia ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.Szczegółowe postanowienia zawiera rozdział XIV SWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że ten posiada na rachunku kwotę środków finansowych nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100), lub że posiada zdolność kredytową na kwotę minimum 500.000,00 złotych, lub że łącznie z obydwu w/w źródeł (posiada na rachunku i posiada zdolność kredytową) dysponuje kwotą min. 500.000,00 złotych.4) Zdolności technicznej lub zawodowej; Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedno zadanie, polegające na wykonaniu robót budowlanycho charakterze i złożoności tożsamej co do rodzaju z zasadniczymi robotami tj. zadanie polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie drogio wartości brutto nie mniejszej niż 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).a) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług:- co najmniej 1 osobą (kierownikiem budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowejZamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.),oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.Dz. U. z 2020 r.poz.220 z późn. zm.).W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia a także w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, w odniesieniu do warunków określonych powyżej winien wykazać się przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych Wykonawca będzie polegał.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-10-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach