Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji oraz realizacja prac w zakresie rozbiórki i translokacji zabytkowej chałupy drewnianej na teren Parku Edukacyjnego "Branice"

Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-902 Kraków, Osiedle Willowe 30
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (+48) 12 348 01 55
 • Data zamieszczenia: 2023-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
  Osiedle Willowe 30
  31-902 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (+48) 12 348 01 55
  REGON: 360968895
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji oraz realizacja prac w zakresie rozbiórki i translokacji zabytkowej chałupy drewnianej na teren Parku Edukacyjnego "Branice"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka i translokacja obiektu architektury drewnianej („Obiekt") zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 32/2, obręb. 8, jednostka ewidencyjna Krowodrza w Krakowie („Lokalizacja pierwotna”). Obiekt jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków pod numerem 4273.2. Miejsce translokacji, budowy i montażu Obiektu stanowi działka o numerze ewidencyjnym nr 316/5, obręb 36, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, zlokalizowana przy ulicach Generała Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego i Tatarakowej, w Krakowie, na której jest realizowany Park Edukacyjny „Branice”. Lokalizacja Obiektu w miejscu docelowym została wskazana na mapie (Załącznik nr 2 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego; „PFU”), jako „Przybliżona lokalizacja dla translokacji Obiektu” .3. Zamówienie jest realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.4. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 etapy:1) Etap I - Przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień, decyzji, warunków i pozwoleń, ostatecznych decyzji administracyjnych, umożliwiających wykonanie lub/i kontynuowanie robót (w tym pozwolenia na budowę, rozbiórkę, translokację, zgłoszenia robót). Przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego do dokumentacji wytworzonej podczas trwania Umowy.2) Etap II – Prace budowlane i konserwatorskie – rozbiórka, translokacja (w tym wykonanie zadaszenia na składowane wg oznaczeń elementy), konserwacja, budowa i montaż.3) Etap III - Dokumentacja powykonawcza. Przeniesienie praw autorskich i majątkowych do dokumentacji powstałej w etapieII. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.5. Szczegółowy zakres i opis wymaganych czynności dla poszczególnych części zamówienia zostały zawarte w załącznikunr 2 do SWZ, tj. w PFU.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach