Przetargi.pl
„Remont dróg gminnych na terenie gminy Oporów”

GMINA OPORÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 99-322 Oporów, Oporów 25
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA OPORÓW
  Oporów 25
  99-322 Oporów, woj. łódzkie
  REGON: 611015804
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oporow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont dróg gminnych na terenie gminy Oporów”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część Nr 1 obejmuje: Zdefiniowanie zakresu rzeczowego i zaprojektowanie (opracowanie dokumentacji projektowej) oraz wykonanie robót budowlanych związanych z remontem dróg gminnych Nr: 102351E; 102354E; 102355E; 102356E; 102357E; 102358E; 102361E; 102362E; 102369E; 102370E; 102371E, polegajacym na wykonaniu nowej warstwy ścieralnej na jezdniach i utworzeniu poboczy z kruszywa. Docelowy zakres prac w rmach poszczególnych dróg gminnych będzie określony na etapie opracowania dokumentacji – system „zaprojektuj i wybuduj”.Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na remoncie dróg gminnych na terenie gminy Oporów realizowanego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie wskazanym w opisie dla Części Nr 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 13.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: W zakresie Części Nr 1: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych); W zakresie Części Nr 2: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.13.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2 ustawy Pzp.13.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.13.4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 roku, poz. 299).13.5. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze: 17 9021 1021 2003 0200 5890 0001 - Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” w Kutnie Oddział w Oporowie, z dopiskiem „Wadium – znak sprawy: G.271.1.2023”.13.6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania (zaksięgowania przez bank Zamawiającego) środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 13.5 SWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).13.7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 13.4 lit. b-d SWZ, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego opatrzonego podpisem elektronicznym.13.8. Dokumenty, o których mowa w pkt 13.4 lit. b - d SWZ muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium za wszystkie przypadki powodujące zatrzymanie wadium przez Zamawiającego określone w ustawie Pzp.13.9. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty.13.10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 9.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej (w zakresie Części Nr 1):Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą, że:1) W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali (tj. zakończyli), co najmniej jedno zadanie odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, polegającym na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi lub dróg o łącznej długości minimum 1 km wykonanych w ramach jednej umowy/jednego kontraktu,2) Dysponują lub będą dysponować następującym odpowiednim zespołem osób, który skierują do realizacji zamówienia: Kierownik budowy – co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń; Projektant branży branży drogowej – posiadający uprawnienia budowlane do projektowania specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń.9.1.5. zdolności technicznej lub zawodowej (w zakresie Części Nr 2):Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający odstępuję od określenia warunku w zakresie zdolności technicznej, a w przypadku zdolności zawodowej Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą, że:1) Dysponują lub będą dysponować następującym odpowiednim zespołem osób, który skierują do realizacji zamówienia: Inspektora nadzoru robót drogowych – co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, pozwalające na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi objętymi usługą nadzoru inwestorskiego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-08

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach