Przetargi.pl
Remont dróg gminnych na terenie gminy i miasta Miechów

Urząd Gminy i Miasta w Miechowie ogłasza przetarg

 • Adres: 32-200 Miechów, ul. Sienkiewicza
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3830040 w. 19 , fax. 413 832 378
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie
  ul. Sienkiewicza 25
  32-200 Miechów, woj. małopolskie
  tel. 041 3830040 w. 19, fax. 413 832 378
  REGON: 52394000000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg gminnych na terenie gminy i miasta Miechów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dróg gminnych z podziałem na 3 zadania częściowe: I. zadanie częściowe nr 1 „Remont drogi gminnej ul. Zagrody w Miechowie, dł. 0,520 km” Zakres robót obejmuje w szczególności: 1. Roboty przygotowawcze 2. Roboty ziemne 3. Podbudowa 4. Nawierzchnia bitumiczna II. zadanie częściowe nr 2 „Remont (modernizacja) ciągu pieszego pomiędzy ul. Sienkiewicza a ul. Podzamcze w Miechowie, dz. nr ewid. 3161” Zakres robót obejmuje w szczególności: 1. Roboty przygotowawcze 2. Roboty ziemne 3. Podbudowa 4. Nawierzchnia bitumiczna III. zadanie częściowe nr 3 „ Bieżąca konserwacja dróg polegająca na ułożeniu nakładki mineralno – asfaltowej na drogach gminnych ” Zakres robót polega na ułożeniu nakładki mineralno asfaltowej AC 11s grubości 4 cm wraz z czyszczeniem oraz skropieniem warstwy poprzedniej emulsja asfaltową kationową na drogach w miejscowości Sławice Szlacheckie, Nasiechowice, Zapustka, ul. Polna w Miechowie, ul. Łukasińskiego w Miechowie, os. Parkowe w Miechowie . Szacunkowa powierzchnia wynosi 3500m2..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w jednej z form określonych w SIWZ w wysokości : dla zadania nr 1 - 5 000 zł, dla zadania nr 2 w wysokości 1500 zł. W zakresie zadań częściowych nr 3 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium .
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań – Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach