Przetargi.pl
Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej polegająca na wymianie central wentylacyjnych obsługujących pomieszczenia sal operacyjnych oraz montaż urządzeń pomiarowych: wodomierzy ciepłej wody oraz liczników ciepła i chłodu w pomieszczeniach Szpitala, realizowana w ramach zadania nr 3 projektu pt: „Kompleksowa termomodernizacja PSzS w Nowym Targu z wykorzystaniem technologii OZE”.

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu ogłasza przetarg

 • Adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2633060, 2633061 , fax. 018 2633952, 2633950
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu
  ul. Szpitalna 14
  34-400 Nowy Targ, woj. małopolskie
  tel. 018 2633060, 2633061, fax. 018 2633952, 2633950
  REGON: 30832400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pszs.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej polegająca na wymianie central wentylacyjnych obsługujących pomieszczenia sal operacyjnych oraz montaż urządzeń pomiarowych: wodomierzy ciepłej wody oraz liczników ciepła i chłodu w pomieszczeniach Szpitala, realizowana w ramach zadania nr 3 projektu pt: „Kompleksowa termomodernizacja PSzS w Nowym Targu z wykorzystaniem technologii OZE”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej polegająca na wymianie central wentylacyjnych obsługujących pomieszczenia sal operacyjnych oraz montaż urządzeń pomiarowych: wodomierzy ciepłej wody oraz liczników ciepła i chłodu w pomieszczeniach Szpitala, realizowana w ramach zadania nr 3 projektu pt: „Kompleksowa termomodernizacja PSzS w Nowym Targu z wykorzystaniem technologii OZE”- ze względu na obszernym zakres zamówienia został podany w załącznikach do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215140-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Uwaga: Wykonawca składający wadium w formie przelewu bankowego lub innej formie niepieniężnej (wymienionej w ppkt 2,3,4) musi powołać się na numer postępowania przetargowego na które składa ofertę przetargową. Wadium w wysokości: 10.700,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset złotych 00/100) należy wpłacić na konto Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej, siedziba 34-721 Raba Wyżna 30, 04 88150002 0000 0020 5506 0018 lub złożyć w kasie PSzS im. Jana Pawła II Nowy Targ - ul. Szpitalna 14 przed upływem terminu składania ofert. Termin określa ostateczną datę, w której wadium winno znaleźć się na koncie PSzS im. Jana Pawła II Nowy Targ - ul. Szpitalna 14 lub zostać złożone w kasie PSzS im. Jana Pawła II Nowy Targ - ul. Szpitalna 14. W przypadku wadium wpłaconego/złożonego po terminie jak również w nieodpowiedniej wysokości zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy z postępowania przetargowego, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. Wadium może być wniesione: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach ubezpieczeniowych, bankowych, 4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Na inne formy wniesienia wadium Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający zastrzega , że wadium w pkt 2,3,4 winno być wniesione w formie oryginału do kasy PSzS im. Jana Pawła II, a do oferty dołączyć należy kopię dokumentu. Wadium w pieniądzu wpłaca się przelewem na w/w rachunek bankowy Zamawiającego. Jeżeli wadium będzie wnoszone w formie 2,3,4 – w treści dokumentów musi być zawarty zapis o następującej treści : „Wykonawca (nazwa firmy), którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: -na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a upzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe muszą być udzielone do końca terminu związania ofertą. Zasady zwrotu i zatrzymania wadium reguluje art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie- na potwierdzenie oświadczenie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz cenowy oferty. 2. Pełnomocnictwo: - jeżeli ofertę podpisują inne osoby niż wynika to z właściwego rejestru, - jeżeli Wykonawcy ubiegają się o udzielenie zamówienia wspólnie - art.23 upzp. 3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 poz. 184, 1618, 1634). Ten dokument należy złożyć zgodnie z art. 24 ust. 11 upzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach