Przetargi.pl
Remont dachu w Zespole - Pałacowo - Parkowym w Działoszynie

Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki z/s w Działoszynie ogłasza przetarg

 • Adres: 98-355 Działoszyn, Zamkowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043/843-00-00 , fax. 043/843-00-00
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki z/s w Działoszynie
  Zamkowa 22
  98-355 Działoszyn, woj. łódzkie
  tel. 043/843-00-00, fax. 043/843-00-00
  REGON: 100329955
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pokdzialoszyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu w Zespole - Pałacowo - Parkowym w Działoszynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont obróbek blacharskich, remont systemu odwodnienia dachu, naprawa pokrycia dachowego w miejscach widocznych uszkodzeń oraz rejonie przewidzianych do wykonania prac związanych z remontem obróbek blacharskich, demontaż i ponowny montaż płotków śniegowych oraz instalacji odgromowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212350-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentują wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na remoncie i/lub przebudowie budynku o wartości minimum 100 000,00 zł brutto każda, 3. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.: osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy musi posiadać kwalifikacje, o których mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( § 14 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia). 4. Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1332) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach