Przetargi.pl
Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury technicznej i rekreacyjnej

Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie ogłasza przetarg

 • Adres: 26330 Żarnów, ul. Szkolna
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 601695504 , fax. 447577057
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowie
  ul. Szkolna 8
  26330 Żarnów, woj. łódzkie
  tel. 601695504, fax. 447577057
  REGON: 59077481300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zarnow.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury technicznej i rekreacyjnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy na wykonanie zadania pn.: „Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury technicznej i rekreacyjnej”. Planowane do realizacji zadania obejmuje budowę 6 placów zabaw: 1) Budowa placu zabaw w Niemojowicach: Urządzenia podstawowe: 1. Huśtawka wahadłowa podwójna - stal-1 szt. 2. Zestaw zabawowy z dwoma wieżami ze zjeżdżalnią - stal- szt.1 3. Linarium - stal - szt. 4. Huśtawka wagowa pojedyncza - stal - szt.1 B - urządzenia towarzyszące: 1. Ławka z oparciem- stal - szt.1 2. Kosz na śmieci - szt.1 3. Tablica informacyjna z regulaminem - szt.1. 2) Budowa placu zabaw w Topolicach: Urządzenia podstawowe: 1. Huśtawka wahadłowa podwójna - stal-1 szt. 2. Zestaw zabawowy z dwoma wieżami ze zjeżdżalnią - stal- szt.1 3. Linarium - stal - szt. 4. Huśtawka wagowa pojedyncza - stal - szt.1 B - urządzenia towarzyszące: 1. Ławka z oparciem- stal - szt.1 2. Kosz na śmieci - szt.1 3. Tablica informacyjna z regulaminem - szt.1. 3) Budowa placu zabaw w Trojanowicach: Urządzenia podstawowe: 1. Huśtawka wahadłowa podwójna - stal-1 szt. 2. Zestaw zabawowy z dwoma wieżami ze zjeżdżalnią - stal- szt.1 3. Linarium - stal - szt. 4. Huśtawka wagowa pojedyncza - stal - szt.1 B - urządzenia towarzyszące: 1. Ławka z oparciem- stal - szt.1 2. Kosz na śmieci - szt.1 3. Tablica informacyjna z regulaminem - szt.1. 4) Budowa placu zabaw w Straszowej Woli: Urządzenia podstawowe: 1. Huśtawka wahadłowa podwójna - stal-1 szt. 2. Zestaw zabawowy z dwoma wieżami ze zjeżdżalnią - stal- szt.1 3. Linarium - stal - szt. 4. Huśtawka wagowa pojedyncza - stal - szt.1 B - urządzenia towarzyszące: 1. Ławka z oparciem- stal - szt.1 2. Kosz na śmieci - szt.1 3. Tablica informacyjna z regulaminem - szt.1. 5) Budowa placu zabaw w Sielcu: Urządzenia podstawowe: 1. Huśtawka wahadłowa podwójna - stal-1 szt. 2. Zestaw zabawowy z dwoma wieżami ze zjeżdżalnią - stal- szt.1 3. Linarium - stal - szt. 4. Huśtawka wagowa pojedyncza - stal - szt.1 B - urządzenia towarzyszące: 1. Ławka z oparciem- stal - szt.1 2. Kosz na śmieci - szt.1 3. Tablica informacyjna z regulaminem - szt.1. 6) Budowa placu zabaw w Paszkowicach: Urządzenia podstawowe: 1. Huśtawka wahadłowa podwójna - stal-1 szt. 2. Zestaw zabawowy z dwoma wieżami ze zjeżdżalnią - stal- szt.1 3. Linarium - stal - szt. 4. Huśtawka wagowa pojedyncza - stal - szt.1 B - urządzenia towarzyszące: 1. Ławka z oparciem- stal - szt.1 2. Kosz na śmieci - szt.1 3. Tablica informacyjna z regulaminem - szt.1. 2. Przedmiot umowy jest ściśle określony w: a) ofercie Wykonawcy, b) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c) dokumentacji technicznej, d) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) wykonanie wszystkich robót z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, przepisami dozoru technicznego, zasadami wiedzy technicznej, prawem budowlanym, zasadami sztuki inżynierskiej, stosowanie wyłącznie wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności ustawą o wyrobach budowlanych oraz Polskimi normami lub przyjętymi do stosowania Normami europejskimi, stosowanie materiałów i urządzeń o parametrach techniczno – użytkowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej. 2) przejęcie terenu budowy, 3) zawiadomienie Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji projektowej, w terminie 3 dni od ich zauważenia, 4) zagospodarowanie terenu budowy na własny koszt, 5) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, 6) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy w czasie realizacji zamówienia. 7) pisemne powiadomienie Zamawiającego o zakończeniu robót, 8) uporządkowanie placu budowy poprzez usunięcie własnych urządzeń zagospodarowania placu budowy, zaplecza technologicznego i socjalnego oraz innych środków produkcji oraz zagwarantowanie opuszczenia terenu budowy przez Załogę Wykonawcy najpóźniej w terminie 7 dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu końcowego lub odstąpienia od umowy. W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku Zamawiający usunie w/w urządzenia, a kosztami poniesionymi z tego tytułu obciąży Wykonawcę. W takim przypadku, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie tych kosztów z faktury końcowej, 9) przywrócenie do stanu pierwotnego terenu budowy, zarówno w miejscach prowadzenia robót jak również w miejscu lokalizacji zaplecza technologicznego i socjalnego, 10) zapewnienia przestrzegania przepisów bhp oraz p. poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów i przechowywania urządzeń oraz zapewnienia należytego porządku na budowie i w jej otoczeniu w tym na drogach dojazdowych, 11) zapewnienie wykwalifikowanego personelu (łącznie z nadzorem bezpośrednim) wyposażonego w środki ochrony osobistej oraz zapewnienie środków ochrony grupowej. 12) udzielenie gwarancji na wykonane roboty zgodnie z § 15 projektu umowy będącym załącznikiem do SIWZ, 13) usuwanie w sposób terminowy i na wyłączny koszt Wykonawcy usterek powstałych z Jego winy i stwierdzonych przez nadzór Zamawiającego zarówno w trakcie trwania robót jak również po ich zakończeniu w okresie gwarancji, 14) prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym ludzi i mienia a także zabezpieczenie i ochrona przed uszkodzeniem, zniszczeniem wykonanych prac do czasu ich odbioru przez Zamawiającego. 15) prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym ludzi i mienia a także zabezpieczenie i ochrona przed uszkodzeniem, zniszczeniem wykonanych prac do czasu ich odbioru przez Zamawiającego. 16) Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte wykonanie wszystkich robót budowlanych zgodnie z treścią dokumentów określających przedmiot umowy oraz zasadami wiedzy technicznej w rozumieniu art. 647 Kodeksu cywilnego i właściwymi przepisami finansowe i organizacyjne wynikające z kompletnej dokumentacji postepowania o zamówienie publiczne. 17) Przedmiot umowy będzie wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego, BHP, przeciwpożarowymi, o ochronie środowiska i innymi, mającymi ścisły związek z realizacją przedmiotu umowy. 18) Zakres zamówienia obejmuje również oznakowanie robót oraz uporządkowanie terenu. 19) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zachowaniem profesjonalnej staranności z dokumentacją techniczną, nie wnosi żadnych zastrzeżeń, a przedmiot umowy wykona zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem przepisów prawa budowlanego oraz wymaganych norm technicznych i ekologicznych. 20) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być wykonywane roboty oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załącznikach nr 1, 2, 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 1. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 1. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez w Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5. Do oferty Wykonawca załącza zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy PZP (wzór do wykorzystania stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). 6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty - jeżeli upoważnienie do jej podpisania nie wynika z dokumentów rejestrowych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach