Przetargi.pl
Remont pomieszczeń służbowych

32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku ogłasza przetarg

 • Adres: 98-113 Buczek, Gucin
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 261 554 591 , fax. 261 554 709
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku
  Gucin 58 A
  98-113 Buczek, woj. łódzkie
  tel. 261 554 591, fax. 261 554 709
  REGON: 73009757200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://32blot.wp.mil.pl/pl/73.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Skarb Państwa - Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń służbowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie pomieszczeń służbowych. 2.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3.Szczegółowy opis, standardy jakościowe i zakres przedmiotu zamówienia określa załączona do SIWZ dokumentacja, składająca się z: 3.1.Kosztorysu nakładczego z przedmiarem robót – załącznik nr 9 do SIWZ 3.2.Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 8 do SIWZ. 4.Oferowane roboty budowlane muszą odpowiadać wymaganiom zamawiającego, opisanym w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 8 do SIWZ, zgodnie z wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi, właściwymi w przedmiocie zamówienia, i na warunkach zawartych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 5.Wymagana gwarancja jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty i zabudowane materiały na okres min. 24 miesiące, od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy . 6.Termin płatności musi się mieścić w przedziale od 14 do 30 dni licząc od dnia dostarczenia prawidłowo sporządzonej faktury. 7.Wykonawca oraz Podwykonawca zobowiązuje się, do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeksu Pracy (Dz. U. Z 2016r poz. 1666) osób wykonujących w toku realizacji zamówienia podstawowe prace ogólnobudowlane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 6 100,00 PLN. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Dopuszcza się złożenie wadium w różnej formie prawnej, wedle zasad podanych w ustawie Pzp (art. 45 ust. 6). 3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu powyższą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Jednostki Wojskowej 1158 nr 38 1010 1371 0024 1113 9120 1000 z adnotacją: „Wadium nr sprawy 36/PN/2018”. Nr NIP …… (podać nr NIP Wykonawcy). 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do 30.05.2018 r. do godz. 1100. 5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie odrzucona. 6. Jeżeli wadium zostanie wpłacone z konta nie będącego własnością wykonawcy w ofercie należy wskazać konto do zwrotu wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1.1. formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ; 1.2. oświadczenie wymagane w pkt. 6.3.1. SIWZ z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ; 1.3. wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową z podaniem wartości netto i brutto, z wykorzystaniem wzoru – załącznika nr 9 do SIWZ. 1.4. zobowiązanie podmiotu trzeciego – załącznik nr 5a do SIWZ; 1.5. zobowiązanie podwykonawcy – załącznik nr 5b do SIWZ; 1.6. potwierdzenie wpłaty wadium; 1.7. pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określić zakres umocowania. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale albo w formie kopii poświadczonej notarialnie. 1.8. oraz załączniki i dokumenty wymienione poniżej w treści pkt. 6.3 niniejszej specyfikacji.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach