Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej Nr 1916 E Zawadów – Bukowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie ogłasza przetarg

 • Adres: 97-400 Bełchatów, Lipowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0446327914 , fax. 0446327922
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie
  Lipowa 67A
  97-400 Bełchatów, woj. łódzkie
  tel. 0446327914, fax. 0446327922
  REGON: 590653601
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.powiat-belchatowski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej Nr 1916 E Zawadów – Bukowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Roboty budowlane – Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej Nr 1916 E Zawadów – Bukowa w km od 5+590 do 5+994. Długość odcinka: 404 m Szerokość jezdni: 5,0 m 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących robót: 2.1. wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11W 50/70 w ilości średnio 100kg/m2, 2.2. wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 o grubości 4 cm, 2.3. wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 4/31,5, o grubości warstwy 10cm i szerokości 0,75m, 2.4. należy przewidzieć oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową. 2.5. wykonawca powinien przewidzieć również wykonanie wcięć technologicznych na połączeniach starej nawierzchni z nową. 2.6. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektu czasowej organizacji ruchu oraz fizycznego oznakowania w terenie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100). 2. Wadium obejmuje okres związania ofertą . 3. Termin wniesienia wadium upływa dnia 29.05.2018 r. o godz. 09:00 4. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwotę wadium należy wpłacić przekazem bankowym na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy: Getin Noble Bank w Bełchatowie nr 18 1560 0013 2001 3349 0000 0004. 6. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez Wykonawcę tzn.: 1) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego (warunek konieczny ale nie wystarczający do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium za pomocą przelewu bankowego); 2) kopię dokumentu będącego inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oryginał dokumentu należy złożyć w kasie Zamawiającego. 7. Niewniesienie wadium albo wniesienie po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ, b) Dowód wniesienia wadium, c) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ , d) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ, e)Stosowne Pełnomocnictwo(a)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach