Przetargi.pl
Remont dachu papowego wraz z obróbkami blacharskimi na budynku mieszkalnym przy ul. kilińskiego 4c w Oleśnicy.

Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 13
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3980911 , fax. 071 3980912
 • Data zamieszczenia: 2009-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy
  ul. Wojska Polskiego 13 13
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3980911, fax. 071 3980912
  REGON: 93102216200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zbk.olesnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka samorzadowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu papowego wraz z obróbkami blacharskimi na budynku mieszkalnym przy ul. kilińskiego 4c w Oleśnicy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  - prace rozbiórkowe, - ulożenie ocieplenia, - uzupełnienie uszkodzonego deskowania, - połóożenie nowego pokrycia dachowego, - wykonanie obróbek blacharskich, - montaż rynien, - malowanie kominów, - instalacja odgromowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451111009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 110 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Cena ofertowa 100% brutto
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Zaświadczenie o niezaleganiu w placeniu podatków z urzędu skarbowego, Zaswiadczenie o niezaleganiu w oplacaniu skladek w ZUS lub KRUS, Polisę lub inny dokument o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej na min. 50 00 PLN. Wypełnienie zalacznika nr1 - oferta.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.zbk.olesnica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach