Przetargi.pl
Sprawa nr NA-P/27/2009 Dostawa mikroskopu świetlnego do obserwacji obiektów w jasnym polu z obiektywami typu Plan Achromat dla Katedry Zoologii i Ekologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-375 Wrocław, ul. Norwida 25
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3205133 , fax. 071 3205164
 • Data zamieszczenia: 2009-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  ul. Norwida 25 25
  50-375 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3205133, fax. 071 3205164
  REGON: 00000186700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.up.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprawa nr NA-P/27/2009 Dostawa mikroskopu świetlnego do obserwacji obiektów w jasnym polu z obiektywami typu Plan Achromat dla Katedry Zoologii i Ekologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa mikroskopu świetlnego do obserwacji obiektów w jasnym polu z obiektywami typu Plan Achromat dla Katedry Zoologii i Ekologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wraz z uruchomieniem urządzenia u końcowego użytkownika oraz przeszkoleniem wskaz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 385100003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonych działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 3. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, 4. Zamawiający wymaga, aby dostawy objęte zamówieniem wykonał w terminie do 5 tygodni od daty zawarcia umowy, 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na okres nie krótszy niż 24 miesiące. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 2. Oświadczenie wg załącznika nr 2. 3. Stosowne pełnomocnictwo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.up.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach