Przetargi.pl
Remont i przebudowa pomieszczeń nr 18, 19, 20 - Część I: remont pomieszczenia nr 18 oraz przebudowa rozdzielni głównej i wewnętrznej linii zasilającej obiektu oraz dostosowanie wejścia zewnętrznego dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kuźniczej 49-55 we Wrocławiu

Uniwersytet Wrocławski ogłasza przetarg

 • Adres: 50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3752234 , fax. 071 3752472
 • Data zamieszczenia: 2015-12-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Wrocławski
  pl. Uniwersytecki 1 1
  50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3752234, fax. 071 3752472
  REGON: 00000130100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i przebudowa pomieszczeń nr 18, 19, 20 - Część I: remont pomieszczenia nr 18 oraz przebudowa rozdzielni głównej i wewnętrznej linii zasilającej obiektu oraz dostosowanie wejścia zewnętrznego dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kuźniczej 49-55 we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca remont i przebudowę pomieszczeń nr 18, 19, 20 - Część I: remont pomieszczenia nr 18 oraz przebudowa rozdzielni głównej i wewnętrznej linii zasilającej obiektu oraz dostosowanie wejścia zewnętrznego dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kuźniczej 49-55 we Wrocławiu. 1 Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Remont i przebudowę pomieszczenia nr 18 w budynku przy ul. Kuźnicza 49-55 we Wrocławiu Zakres prac remontowych: - wykonanie wykuć większych otworów drzwiowych z pomieszczenia nr 18 w wyjściach do komunikacji ogólnej. - usunięcie istniejących obudów parapetów - demontaż istniejących lamp, haków i starych kabli zasilających oświetleniowych - demontaż okablowania niskoprądowego wykorzystywanego dotychczas na poczet poprzednich funkcji w pomieszczeniu nr 18 - demontaż gniazd wtykowych i internetowych wraz o okablowaniem - demontaż drzwi istniejących wewnętrznych na korytarz oraz na korytarzu przy portierni (na drodze z głównego wejścia) - wykonanie renowacji parkietu wraz z uzupełnieniem rewizji przy pionach C.O., cyklinowanie, szpachlowanie i lakierowanie - pomieszczenia nr 18 - uzupełnienie i szpachlowanie bruzd po starym okablowaniu oraz dziur po puszkach gniazd elektrycznych - renowacja, uzupełnienie braków i nierówności, dziur w suficie - renowacja i uzupełnienie braków w ścianach - zamknięcie płytą gipsowo - kartonową wnęki przy ścianie z eksponowanej cegły pełnej - powiększenie otworów drzwiowych, osadzenie nadproży stalowych i otynkowanie i wyrównanie otworów drzwiowych - montaż drzwi wewnętrznych na komunikację ogólną EI60 w istniejących ścianach - montaż wycieraczek obiektowych przed wyjściami ewakuacyjnymi prowadzącymi na zewnątrz - malowanie ścian i sufitów - wykonanie parapetów - montaż tabliczek informacji wizualnej przed wejściami głównymi do pomieszczeń - wykonanie regałów do umieszczenia w zabudowie - montaż rolet zewnętrznych na elewacji - Wykonanie instalacji elektrycznej od głównej tablicy rozdzielczej, wykonanie tablic rozdzielczych o obwodów zgodnie z projektem instalacji elektrycznej - prowadzenie kabli i puszek podtynkowo - Wykonanie instalacji internetowej( okablowania strukturalnego) , telefonicznej, alarmu - prowadzenie kabli w korytach natynowych. Zakres przebudowy: - wykonanie ścian działowych i obudów systemowych z płyt gipsowo-kartonowych na podkonstrukcji stalowej oraz szklanych. - Malowanie obudów w konstrukcji szkieletowej - montaż drzwi wewnętrznych w nowych ścianach - wykonanie barierki przed wejściem do pomieszczenia nr 18 zabezpieczającej przed upadkiem ze schodów - montaż tabliczek informacji wizualnej przed wejściami głównymi do pomieszczeń oraz na nowych drzwiach - Wykonanie instalacji ( okablowania strukturalnego)monitoringu - prowadzenie kabli w korytach natynowych. b) Przebudowę rozdzielni głównej i wewnętrznej linii zasilającej obiektu oraz dostosowanie wejścia zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Kuźnicza 49-55 we Wrocławiu Zakres przebudowy - prace zabezpieczające instalacje -demontaż nawierzchni chodnika -demontaż części instalacji elektrycznej -bruzdowanie ścian pod wymianę kabla i rozdzielni głównej -przebudowa wlz i rozdzielni głównej -wznoszenie ścianek fundamentowych -montaż rury osłonowej na przykanaliku kd -układanie płyt i bloków granitowych -wykonanie balustrad rampy -Wykonanie przebudowy instalacji istniejących -Tynkowanie ścian -Prace porządkowe i czyszczenie nawierzchni -dostawa i montaż wyposażenia 2 Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna: załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: a) Remont i przebudowa pomieszczeń nr 18, 19, 20; b) Przebudowa rozdzielni i dostosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych; załącznik nr 10 - Projekty budowlane : a) Remont i przebudowa pomieszczeń nr 18, 19, 20; b) Przebudowa rozdzielni i dostosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych; załącznik nr 11 - Projekty Wykonawcze: a) Remont i przebudowa pomieszczeń nr 18, 19, 20; b) Przebudowa rozdzielni i dostosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych; załącznik nr 12 - Przedmiary robót: a) Remont i przebudowa pomieszczeń nr 18, 19, 20: - remont: branża budowlana i instalacje elektryczne; - przebudowa: branża budowlana i instalacje elektryczne; b) Przebudowa rozdzielni i dostosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych: - przebudowa: branża budowlana i instalacje elektryczne; 3 Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy na przedmiot zamówienia określa wzór umowy z załącznikiem (wzór Karty gwarancyjnej) - załącznik nr 8 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451111009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, gwarancja musi być gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną, wykonalną na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: - nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib; - kwotę gwarancji; - termin ważności gwarancji w formule: od dnia .- do dnia . - zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp; 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Uniwersytetu Wrocławskiego: Bank Zachodni WBK S.A. IV Oddział Wrocław NR KONTA 12 1090 2503 0000 0001 1257 6100 z dopiskiem: wadium na postępowanie nr BZP.2422.17.2015.AB, 5. Wadium w formie pieniężnej winno znaleźć się na wskazanym rachunku Zamawiającego do upływu składania terminu ofert. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego. Dowód wpłaty należy przedstawić w formie dołączonej do oferty kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 6. Pozostałe niepieniężne formy wadium, winny być złożone w oryginale w Kwesturze Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu (Dział Finansowy pok. nr 108, I piętro, okienko nr 1) do upływu terminu składania ofert. Kopię należy dołączyć do oferty. 7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy. 9. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 14. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie. 15. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy wykonawców, którzy nie wniosą wadium w określonym terminie i prawidłowej formie lub złożą wadliwe wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub w sytuacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ustawy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres rękojmi i gwarancji na wykonane roboty
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uni.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach