Przetargi.pl
DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOZYWCZYCH

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie ogłasza przetarg

 • Adres: 56-100 Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 26
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 380 58 01 , fax. 071 389 27 99
 • Data zamieszczenia: 2009-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie
  ul. Inwalidów Wojennych 26 26
  56-100 Wołów, woj. dolnośląskie
  tel. 071 380 58 01, fax. 071 389 27 99
  REGON: 02074959600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzzozwolow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: niepubliczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOZYWCZYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOZYWCZYCH: 1- jajka 2- tłuszcze 3- przetwory zbożowe 4- pieczywo 5- warzywa i owoce 6- mleko i nabial 7- sery żółte 8- przetwory z warzyw i owoców 9- art. spożywcze różne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 155000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne zgodnie z art. 24 5. wyrażają zgodę na wszystkie warunki określone w SIWZ. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. Po otwarciu ofert w przypadku stwierdzenia przez Komisję Przetargową, że : - oferta jest niezgodna z Ustawą - jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji, - Złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji - Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia - Została złożona przez wykonawcę wykluczonego (art.24) z udziału w postępowaniu - Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art.88, lub błędy w obliczeniu ceny - Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny - Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów Oferta podlega odrzuceniu (art. 89).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Oświadczenie, o spełnianiu warunków (art. 22 ust. 1) i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (art. 24 ust. 1.) - załącznik nr 2

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzzozwolow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach