Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/ Sanatoriów w Uzdrowisku Szczawno- Jedlina S.A. (nabiał i produkty mleczarskie), ZP/6/2016.

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 58-310 Szczawno Zdrój, ul. Sienkiewicza 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 8493201 , fax. 74 8436764
 • Data zamieszczenia: 2016-05-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.
  ul. Sienkiewicza 1 1
  58-310 Szczawno Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 74 8493201, fax. 74 8436764
  REGON: 00028830800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczawno-jedlina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/ Sanatoriów w Uzdrowisku Szczawno- Jedlina S.A. (nabiał i produkty mleczarskie), ZP/6/2016.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesuwne dostawy artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/ Sanatoriów w Uzdrowisku Szczawno- Jedlina S.A. (nabiał i produkty mleczarskie). Wymagania wspólne dla asortymentu: Mleko PN-A-86003/AL Śmietana i śmietanka PN-90/A 86050 Sery twarogowe półtłuste PN-A 86300/AZ Sery twarogowe chude PN-A 86300/AZ Sery topione PN-A 86300/AZ Sery żółte PN-A 86230 Masło śmietankowe PN-66/A-86233 Jogurt bezcukrowy PN-83/A 86061 Mleko w proszku PN-A 86024/A1 Napoje mleczne fermentowane PN-83/A 86061 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, przy czym przez produkty równoważne rozumie sie produkty o takich samych lub wyższych cechach jakościowych i walorach smakowych, porównywalnej wartości odżywczej i energetycznej oraz takiej samej zawartości składników.Wykonawca, który zdecyduje sie na złożenie oferty równoważnej, ma obowiązek wpisać w Formularzu asortymentowo cenowym zaoferowany asortyment równoważny oraz posiadać dokumenty potwierdzające, że oferowane produkty równoważne odpowiadają wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.: opis (charakterystykę) zaoferowanego asortymentu równoważnego, zawierający informacje producenta dotyczące składu produktu, wartości odżywczych, właściwości zgodnych z opisem Zamawiającego. Udowodnienie równoważności zaoferowanych artykułów spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu, na jego żądanie, dokumentu (-ów) potwierdzających równoważność oferowanych produktów w stosunku do tych zapotrzebowanych przez Zamawiającego. W sytuacji, gdy oferowany produkt równoważny nie odpowiada opisowi Zamawiającego podanemu w niniejszej SIWZ Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia produktów równoważnych i żądania dostarczenia towaru zgodnego z opisem. W sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie w terminie dostarczyć produktu zgodnego z opisem w SIWZ lub jego właściwego odpowiednika, Zamawiający ma prawo do nabycia takiego towaru poza obowiązującą umowa i obciążenia kosztami zakupu Wykonawcę. Przez pozostawienie pustych pozycji w kolumnie Oferowany produkt równoważny w Formularzu cenowym Zamawiający rozumie, że Wykonawca oferuje produkty wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wprowadzi powyższe zapisy dotyczące równoważności oferowanych produktów do Umowy z Wykonawca (jeżeli takie produkty będą oferowane)..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 155000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). 8.2.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). 8.3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: ING Bank Śląski SA o/Wałbrzych nr 83 1050 1908 1000 0022 4367 3353 z dopiskiem: Wadium ZP/6/2016. 8.4.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 8.5.Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach