Przetargi.pl
„Remont ciągów powiatowych: Nr 3710E, 3746E, 3732E, 3706E, 3717E”

POWIAT PODDĘBICKI ogłasza przetarg

 • Adres: 99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 16
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43-678-78-60
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIAT PODDĘBICKI
  ul. Łęczycka 16
  99-200 Poddębice, woj. łódzkie
  tel. 43-678-78-60
  REGON: 730934826
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poddebicki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont ciągów powiatowych: Nr 3710E, 3746E, 3732E, 3706E, 3717E”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont drogi powiatowej Nr 3746E dł. 0,6 km.W ramach części Nr 2 należy wykonać roboty zgodnie z zamieszczoną dokumentacją, a w szczególności:- roboty przygotowawcze, - roboty rozbiórkowe,- nawierzchnia jezdni,- oznakowanie pionowe i poziome,- roboty wykończeniowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach