Przetargi.pl
Zakup i dostawa oleju opałowego na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnożyłach oraz Urzędu Gminy Czarnożyły

GMINA CZARNOŻYŁY ogłasza przetarg

 • Adres: 98-310 Czarnożyły, 48
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438416805 , fax. 438416281
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA CZARNOŻYŁY
  48
  98-310 Czarnożyły, woj. łódzkie
  tel. 438416805, fax. 438416281
  REGON: 730934619
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnozyly.4bip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa oleju opałowego na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnożyłach oraz Urzędu Gminy Czarnożyły
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw -oleju opałowego do celów grzewczych, na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnożyłach oraz Urzędu Gminy Czarnożyły:o parametrach określonych wg normy jakościowej obowiązującej w Polsce PN-C-96024:- gęstość w temperaturze 15° C max. 860 kg/ m3, - wartość opałowa - minimum 42,6 MJ/kg,- temperatura płynięcia (° C), maksimum – 20,- temperatura zapłonu - minimum 56°C, - pozostałość przy koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej (% m/m), maksimum 0,30,- pozostałość po spopieleniu (% m/m), maksimum 0,010,- zawartość siarki %(m/m), maksimum 0,10000, - zawartość wody (m/m), maksimum 0,020,- zawartość zanieczyszczeń stałych (mg/kg), maksimum 24,w ilości:4.1.1 W zakresie podstawowym (minimalnym) szacuje się zakup 36 m3, przy czym, stosownie do treści art. 433 pkt. 4), Zamawiający wskazuje, iż minimalna wielkość świadczenia wynosi 24 m3.4.1.2W zakresie objętym prawem opcji szacuje się zakup 7 m34.2 W pkt 4.1. ppkt 1) określone zostały wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, wypełniając warunek, wynikający z art. 246 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710).4.4. Zamawiający wymaga, aby paliwa spełniały wymagania określone w:− Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680);− Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wyma-gań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów in-stalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016r. poz.2008);− Polskiej normie PN-C-96024 lub równoważnej;− jak również będą zgodne z nowelizowanymi w trakcie dostaw normami i przepisami określającymi wymagania jakościowe oraz ze Świadectwem jako-ści wystawionym przez producenta paliw.4.5. W trakcie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowej weryfikacji jakości paliw, które będzie wykonane przez certyfikowane laborato-rium analityczne.4.6. Olej opałowy będzie dostarczany przez Wykonawcę podwskazany przez Zamawiającego adres kotłowni, auto – cysternami, które muszą posiadać aktualne dopuszczenie do przewozu paliw ciekłych zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu dostawy, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014r., poz. 1853 z późn. zm.). Auto – cysterny powinny posiadać urządzenie pomiarowe do pomiaru ilości zrzuconego paliwa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-31

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach