Przetargi.pl
Zakup i sukcesywne dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kopiujących dla jednostek organizacyjnych Powiatu Wieluńskiego i powiatowych osób prawnych.

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu ogłasza przetarg

 • Adres: 98-310 Czarnożyły, Gromadzice 49
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu
  Gromadzice 49
  98-310 Czarnożyły, woj. łódzkie
  REGON: 365801094
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i sukcesywne dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kopiujących dla jednostek organizacyjnych Powiatu Wieluńskiego i powiatowych osób prawnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kopiujących dla jednostek organizacyjnych Powiatu Wieluńskiego i powiatowych osób prawnych. Szczegółowy wykaz asortymentu oraz ilości zawiera załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125110-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach