Przetargi.pl
Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Studzieniec, gmina Sierpc - docieplenie ścian zewnętrznych

Urząd Gminy w Sierpcu ogłasza przetarg

 • Adres: 09-200 Sierpc, ul. Bp. Floriana 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 024 275 57 01 , fax. 024 275 57 01
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Sierpcu
  ul. Bp. Floriana 4 4
  09-200 Sierpc, woj. mazowieckie
  tel. 024 275 57 01, fax. 024 275 57 01
  REGON: 61002131700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.sierpc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Studzieniec, gmina Sierpc - docieplenie ścian zewnętrznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, STWiOR i zapisy SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454430004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 1500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) do upływu terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugsierpc.bipgmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach