Przetargi.pl
Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna etap II i III, w tym: ul. Klonowa w Wiązownie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie ogłasza przetarg

 • Adres: 05-462 Wiązowna, ul. Boryszewska 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 789 01 33 , fax. 22 789 01 33 wew. 108
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie
  ul. Boryszewska 2 2
  05-462 Wiązowna, woj. mazowieckie
  tel. 22 789 01 33, fax. 22 789 01 33 wew. 108
  REGON: 14100827400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zwik-wiazowna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: sektor wodno - kanalizacyjny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna etap II i III, w tym: ul. Klonowa w Wiązownie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje wykonanie: wykonanie sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej z rury PE HD 80 ? 90 x 6,7 mm SDR 13,6 (PN 10) o długości 572,8 mb montaż na sieci zaślepionych trójników PE HD o średnicy 90/75 mm w ilości 3 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324408
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 2.000,00 złotych (słownie: dwa tysięce złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zwik-wiazowna.pl i www.zwik-wiazowna.bip.eur.pl/public/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach